Abanka letno poročilo 2008, page 105

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 105

EUR

države

skupaj

105 b) po geografskih področjih banka se pri svojem poslovanju v okviru kreditnega tveganja srečuje tudi z deželnim tveganjem za uravnavanje deželnega tveganja je banka izdelala pravilnik s katerim sta določena postopek določitve in spremljanja tveganosti tujih držav ter postopek določitve in spremljanja limitov do tujih držav po pravilniku se tveganost posamezne tuje države določi kvartalno na podlagi pridobljenih bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij tuje države se razvrstijo v sedem internih bonitetnih razredov ki posledično določajo limit zadolževanja na ta način banka skrbi za primerno razpršenost naložb in s tem doseganje optimalnega donosa ob zanjo še sprejemljivem tveganju geografska koncentracija sredstev prihodkov in investicijskih vlaganj stanje 31 december 2008 skupaj sredstva skupaj prihodki investicijska vlaganja slovenija 3053474 201031 5225 druge države evropske unije 479658 30827 – države nekdanje jugoslavije 149858 8602 – druge države 131141 6881 – dolgoročne naložbe v odvisne pridružene in skupaj obvladovane družbe 9205 – – skupaj 3823336 247341 5225 stanje 31 december 2007 skupaj sredstva skupaj prihodki investicijska vlaganja slovenija 2551227 160185 6182 druge države evropske unije 601874 24563 – države nekdanje jugoslavije 129622 5483 – druge države 147093 6854 – dolgoročne naložbe v odvisne pridružene in skupaj obvladovane družbe 9191 – – skupaj 3439007 197085 6182 prihodki vključujejo prihodke iz obresti prihodke iz opravnin in prihodke iz dividend investicijska vlaganja se nanašajo na kupljena opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v tekočem letu banka posluje predvsem v sloveniji kjer ima tudi svoj sedež več kot polovico poslovanja s tujino obsega medbančno poslovanje preostalo pa poslovanje s tujimi podjetji in poslovanje na centralnih ravneh države izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan 31 december 2008 je znašala 3514524 tisoč evrov 31 decembra 2007 pa 3527026 tisoč evrov) pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 104 Abanka letno poročilo 2008, page 106 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!