Abanka letno poročilo 2008, page 108

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 108

EUR

izgube

finančnih

čisti

108 pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 9 čisti dobički izgube iz finančnih sredstev in obveznosti namenjenih trgovanju če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) 2008 2007 čisti dobički pri nakupu in prodaji tujih valut 864 813 čisti dobički/ izgube) iz izvedenih finančnih instrumentov 5083 1259) čisti dobički/ izgube) iz trgovanja z vrednostnimi papirji in deleži – dolžniški vrednostni papirji 7215) 3179) – delnice in deleži 5518) 8359 nerealizirane izgube) iz vrednostnih papirjev namenjenih trgovanju 5315) 5482) 12101) 748) vpliv prerazvrščanja finančnih instrumentov iz kategorije finančnih sredstev namenjenih trgovanju v kategorijo kreditov je razkrit v pojasnilu 22 10 dobički izgube iz finančnih sredstev in obveznosti pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 2008 2007 čisti dobički/ izgube) – dolžniški vrednostni papirji nerealizirane izgube) 3962) 1142) – depoziti nerealizirani dobički) 675 882 3287) 260)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 107 Abanka letno poročilo 2008, page 109 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!