Abanka letno poročilo 2008, page 110

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 110

EUR

rezervacije

110 pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 13 amortizacija če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) pojasnilo 2008 2007 opredmetena osnovna sredstva 25 4001 3905 naložbene nepremičnine 25 18 18 neopredmetena sredstva 25 2075 2008 6094 5931 14 rezervacije pojasnilo 2008 2007 rezervacije za zaslužke zaposlencev 34 51 180 druge rezervacije 34 115 739 rezervacije za zunajbilančne obveznosti 34 8786) 646) neto ukinjene) dodatno oblikovane rezervacije 8620) 273 15 oslabitve pojasnilo 2008 2007 oslabitve finančnih sredstev – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 21 2657 – – krediti bankam 22 2116 8441 3 – krediti strankam ki niso banke 23 10872 10864 – druga sredstva 27 32 31 – drugo – 32) 22002 10866 oslabitve kreditov bankam v višini 8439 tisoč evrov se nanašajo na dolžniške vrednostne papirje prerazvrščene med kredite bankam in so dodatno razkrite v pojasnilu 2116 dolžniški vrednostni papirji banka je zaradi posledic finančne krize v letu 2008 oslabila tudi tiste lastniške vrednostne papirje razpoložljive za prodajo pri katerih je prišlo do bistvenega znižanja poštene vrednosti pod nabavno vrednost


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 109 Abanka letno poročilo 2008, page 111 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!