Abanka letno poročilo 2008, page 115

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 115

EUR

vrednosti

pošteni

poslovnega

izkaz

pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 115 20 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) 2008 2007 – dolžniški vrednostni papirji 17528 8386 – delnice 4780 14510 – investicija vezana na enoto premoženja 2005 2167 24313 25063 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ki zapadejo v 12 mesecih od datuma bilance stanja 6192 14510 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ki zapadejo v več kot 12 mesecih od datuma bilance stanja 18121 10553 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida sestavljajo različni strukturirani produkti ki se nanašajo tako na obveznice kot na investicijo vezano na enoto premoženja strukturirani produkti predstavljajo dolžniške vrednostne papirje ki imajo v ozadju nek drug instrument od katerega je odvisna donosnost izplačila iz gornjih dolžniških vrednostnih papirjev so vezana na indeks lastniških vrednostnih papirjev kar povzroča neenakost med tveganji neločljivo vezanimi na gostiteljske in vgrajene izvedene finančne instrumente zato skupina opredeljuje sestavljene finančne instrumente kot finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida instrumenti v ozadju so lahko delnice indeksi skladi surovine in drugo zaradi zmanjšanja oziroma odprave nedoslednosti merjenja ki bi izhajala iz merjenja delnic po pošteni vrednosti preko kapitala povezani izvedeni finančni instrumenti pa bi bili vrednoteni po pošteni vrednosti z izkazovanjem učinkov spremembe poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida je banka razvrstila tudi delnice kot finančno sredstvo po pošteni vrednosti z izkazovanjem učinkov spremembe poštene vrednosti skozi izkaz poslovnega izida banka v letu 2008 ni prejela 2007 306 tisoč evrov) provizij iz poslov pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida analiza obrestnih mer finančnih sredstev pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida je razkrita v pojasnilu obrestne mere po valutah in finančnih instrumentih 21241) poštene vrednosti so dodatno razkrite v pojasnilu 216


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 114 Abanka letno poročilo 2008, page 116 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!