Abanka letno poročilo 2008, page 116

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 116

EUR

ECB

STEP2

prodajo

tisoč

116 pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 21 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) 2008 2007 dolžniški vrednostni papirji 407868 447167 zakladne menice – kotirajoče 9628 – drugi dolžniški vrednostni papirji – po pošteni vrednosti 398240 447167 – kotirajoči 397391 447167 – nekotirajoči 849 – delnice in deleži 20559 22088 deleži – po pošteni vrednosti nekotirajoči) 2125 6254 delnice – po pošteni vrednosti 18434 15834 – kotirajoče 15038 5861 – nekotirajoče 3396 9973 investicija vezana na enoto premoženja 8844 16132 skupaj finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 437271 485387 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo ki zapadejo v 12 mesecih od datuma bilance stanja 93480 148325 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo ki zapadejo v več kot 12 mesecih od datuma bilance stanja 343791 337062 vključeno v denar in denarne ustreznike pojasnilo 40) 9590 – vrednostni papirji ki so zastavljeni v okviru dogovorov o ponovnem odkupu repo posli) z drugimi bankami se nanašajo na državne obveznice s tržno vrednostjo na dan 31 december 2008 v višini 10750 tisoč evrov 2007 128951 tisoč evrov) vse pogodbe zapadejo v 12 mesecih na dan 31 december 2008 je imela abanka zastavljene vrednostne papirje izdajateljev republike slovenije in poslovne banke za plačilne poravnave v okviru step2 in instrumentov ecb skupna vrednost zastavljenih finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo je znašala 85929 tisoč evrov 2007 57978 tisoč evrov) analiza obrestnih mer finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo je razkrita v pojasnilu obrestne mere po valutah in finančnih instrumentih 21241) poštene vrednosti so dodatno razkrite v pojasnilu 216 gibanje v zakladnih menicah razpoložljivih za prodajo in drugih vrednostnih papirjih za reeskont pri centralni banki 2008 2007 stanje 1 januar – 103213 nakupi 20628 – prodaje 11000) 103213) stanje 31 december 9628 –


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 115 Abanka letno poročilo 2008, page 117 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!