Abanka letno poročilo 2008, page 131

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 131

NSVS

EUR

rezervacije

tisoč

obveznosti

pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 131 33 finančne obveznosti vezane na finančna sredstva ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) 2008 2007 kratkoročne finančne obveznosti do tujih bank – kredit iz repo posla zapadejo v 12 mesecih od datuma bilance stanja) 10681 123887 finančne obveznosti so vezane na finančna sredstva ki so zastavljena pri tujih bankah po pogodbah o ponovnem odkupu repojih) po stanju na dan 31 december 2008 so bili vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo zastavljeni v višini 10750 tisoč evrov 2007 128951 tisoč evrov) pri katerih ima prevzemnik pravico le te prodati ali ponovno zastaviti 34 rezervacije pojasnilo rezervacije za zunajbilančne obveznosti druge rezervacije rezervacije za obveznosti do zaposlencev stanje 1 januar 2007 18427 3072 2678 dodatno oblikovane/ ukinjene) rezervacije 14 646) 739 180 črpane rezervacije 72) 634) 259) stanje 31 december 2007 17709 3177 2599 dodatno oblikovane/ ukinjene) rezervacije 14 8786) 115 51 črpane rezervacije – 491) 328) stanje 31 december 2008 8923 2801 2322 banka je na dan 31 december 2008 oblikovala rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade na podlagi aktuarskega izračuna pomembnejše predpostavke uporabljene pri izračunu so – diskontna stopnja 765 odstotka – stopnja fluktuacije v obdobju od leta 2003 do 2008 – rast povprečne plače v republiki sloveniji 45 odstotka letno – smrtnost zaposlenih je upoštevana z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije v letih 2000 2002 zaposleni so upravičeni tudi do jubilejnih nagrad za vsakih 10 let službovanja v banki banka je v letu 2008 oblikovala tudi rezervacije za odpravnine iz poslovnih razlogov v višini 100 tisoč evrov druge rezervacije so razkrite v pojasnilu 41 druge rezervacije zajemajo rezervacije za nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo nsvs) v primeru da varčevalec v nsvs ne izkoristi možnosti najetja stanovanjskega kredita po pogojih nsvs mora banka stanovanjskemu skladu rs vrniti vse premije ki jih je varčevalec v času varčevanja prejel v ta namen ima banka oblikovanih 2682 tisoč evrov rezervacij preostanek drugih rezervacij v višini 119 tisoč evrov se nanaša na rezervacije za pravno nerešene tožbe


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 130 Abanka letno poročilo 2008, page 132 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!