Abanka letno poročilo 2008, page 136

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 136

EUR

dobička

stanje

rezerve

136 pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) 38 rezerve iz dobička vključno z zadržanim dobičkom) in presežek iz prevrednotenja če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) 2008 2007 rezerve iz dobička vključno z zadržanim dobičkom) 142640 121671 čisti dobiček poslovnega leta 16504 26384 vrednotenje vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo 2608) 6880 skupaj 156536 154935 gibanje rezerv iz dobička 2008 2007 stanje 1 januar 112149 91113 razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 30480 21016 drugo 11 20 stanje 31 december 142640 112149 v letu 2008 je banka po sklepu skupščine prenesla iz finančnih obveznosti v rezerve iz dobička neizplačane dividende v višini 11 tisoč evrov pri katerih je od datuma izplačila preteklo več kot pet let 2007 20 tisoč evrov) gibanje zadržanega dobička 2008 2007 stanje 1 januar 9522 9522 poprava napake – 1617) popravljeno začetno stanje v obračunskem obdobju – 7905 razporeditev čistega dobička v zadržani dobiček 7260 5541 izplačilo dividend 7260) 5541) razporeditev zadržanega dobička v druge rezerve 9522) – poravnava izgube prejšnjih let – 1617 stanje 31 december – 9522 gibanje čistega dobička poslovnega leta 2008 2007 stanje 1 januar 26384 23625 čisti dobiček poslovnega leta 22233 36563 izplačilo obresti od inovativnega instrumenta 3895) 5630) poravnava izgube prejšnjih let – 1617) razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 28218) 26557) stanje 31 december 16504 26384


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 135 Abanka letno poročilo 2008, page 137 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!