Abanka letno poročilo 2008, page 15

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 15

abanke

banke

sprejel

nadzorni

poročilo

15 pregled aktivnosti nadzornega sveta v letu 2008 nadzorni svet je skladno s pristojnostmi in obveznostmi obveznostmi ki so opredeljene v zakonu o bančništvu zakonu o gospodarskih družbah sklepu o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic ter v statutu banke deloval po načelih sodobnega korporativnega korporativnega upravljanja in tako s svojo nadzorno funkcijo prispeval k učinkovitosti in transparentnosti poslovanja banke pri svojem delu je upošteval interese lastnikov strank in zaposlenih nadzorni svet se je v letu 2008 sestal na šestih rednih in dveh korespondenčnih sejah na katerih je obravnaval obravnaval poslovanje abanke in dosežene finančne rezultate poslovno politiko letno poročilo in druga vprašanja pomembna pomembna za delovanje banke in njenih odvisnih družb v letu 2008 je nadzorni svet na svojih sejah – obravnaval poročila finančnega poslovanja abanke v letu 2008 in poročila o izpolnjevanju finančnega plana in strategije banke – uskladil besedilo statuta abanke vipe d d zaradi povečanja osnovnega kapitala banke – sprejel informacijo o nerevidiranem letnem poročilu abanke vipe d d in o nerevidiranem konsolidiranem letnem poročilu skupine abanka vipa za leto 2007 ter sprejel politiko o uporabi nerevidiranega čistega dobička in bilančnega dobička za poslovno leto 2007 – se seznanil s terminskim načrtom aktivnosti od potrditve potrditve letnega poročila do skupščine banke kot tudi s poročilom vpisa novo izdanih delnic abanke vipe d d – sprejel poročilo o notranjem revidiranju za zadnje trimesečje leta 2007 in načrt dela službe notranje revizije za leto 2008 – izdal ustrezna soglasja po 67 in 167 členu zakona o bančništvu ter ustrezna soglasja za promet z delnicami delnicami banke – potrdil letno poročilo abanke vipe d d za leto 2007 in konsolidirano letno poročilo skupine abanka vipa za leto 2007 – sprejel predlagani dnevni red in predloge sklepov xx skupščine banke – podal mnenje na poročilo o notranjem revidiranju za leto 2007 – sprejel spremembe naložbene strategije in strategije trgovanja abanke – izdal soglasja k določitvi limitov izpostavljenosti do posameznih oseb in skupine povezanih oseb v skladu s prvim odstavkom 167 člena zakona o bančništvu bančništvu in k določitvi limitov izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko v skladu z drugim odstavkom 167 člena zakona o bančništvu – se seznanil in soglašal s postopki banke potrebnimi za uvrstitev delnic abanke med vrednostne papirje s katerimi se trguje na organiziranem trgu in soglašal z izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb – se seznanil s poročili po 247 členu zakona o gospodarskih gospodarskih družbah – se seznanil z informacijo o razmerah na finančnih trgih in vplivu na portfelj bančne knjige dolžniških vrednostnih vrednostnih papirjev v abanki vipi d d in izdal soglasje k znižanju obsega dolžniških vrednostnih papirjev v bančni knjigi – sprejel kvartalna poročila o notranjem revidiranju za prvih devet mesecev leta 2008 poročilo o ugotovitvah ugotovitvah spremljanja uresničevanja podanih priporočil in zahtev za prvo polletje leta 2008 in ponudbo za presojo presojo notranje revizijske dejavnosti v abanki vipi d d – sprejel finančni plan in poslovno politiko abanke vipe d d za leto 2009 – izdal soglasje k naložbeni strategiji in strategiji trgovanja trgovanja abanke vipe d d za leto 2009 in k okvirnemu letnemu programu dela službe notranje revizije v zvezi z notranjim revidiranjem področja trgovanja ter sprejel novelirane strategije upravljanja s tveganji in pripadajočih politik upravljanja s tveganji in javnega razkrivanja podatkov – sprejel načrt dela službe notranje revizije za leto 2009 – se seznanil z informacijo o trgovanju z delnico abanke abanke vipe d d na ljubljanski borzi d d nadzorni svet je na podlagi pravočasno pripravljenih gradiv uprave in poročil strokovnih služb ter lastnih ugotovitev odgovorno spremljal poslovanje banke in delo notranje revizije ter nadziral vodenje banke nadzorni nadzorni svet je ugotovil da so redno in temeljito spremljanje spremljanje poslovanja abanke ter usmerjanje v smeri najboljših odločitev in s tem ustrezno nadzorovanje vodenja banke pripomogla k dobrim rezultatom in uspešnemu uresničevanju zastavljenih strateških ciljev


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 14 Abanka letno poročilo 2008, page 16 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!