Abanka letno poročilo 2008, page 152

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 152

EUR

SKUPAJ

ZNESEK

VSEBINA

SREDSTVA

152 zap štev vsebina pojasnilo znesek 31 12 2008 31 12 2007 1 2 3 4 1 denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 18 229417 60456 2 finančna sredstva namenjena trgovanju 19 48310 183543 3 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 20 24313 25063 4 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 21 438718 486117 5 krediti 3055312 2620990 – krediti bankam 22 281518 236202 – krediti strankam ki niso banke 23 2773794 2384788 6 finančna sredstva v posesti do zapadlosti 24 13378 13308 7 nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 25 2464 1427 8 opredmetena osnovna sredstva 25 48079 51845 9 naložbene nepremičnine 25 123 144 10 neopredmetena sredstva 25 3698 4535 11 dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 26 955 1001 12 terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 9077 3304 – terjatve za davek 3835 53 – odložene terjatve za davek 35 5242 3251 13 druga sredstva 27 37152 65341 14 skupaj sredstva od 1 do 13) 3910996 3517074 konsolidirana bilanca stanja če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 151 Abanka letno poročilo 2008, page 153 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!