Abanka letno poročilo 2008, page 160

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 160

MSRP

MRS

ZGD

OPMSRP

IZKAZOM

160 1 pregled pomembnih računovodskih usmeritev pri sestavljanju teh računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske usmeritve podane v nadaljevanju 11 podlage za pripravo računovodskih izkazov računovodski izkazi skupine abanke vipe so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja msrp) ki jih je sprejela evropska unija pri pripravi teh računovodskih izkazov so bile kot podlaga za merjenje uporabljene izvirne vrednosti spremenjene glede na prevrednotenje finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo finančnih sredstev v posesti za trgovanje ter poslov z izpeljanimi finančnimi instrumenti letno poročilo skupine vsebuje podatke in pojasnila najmanj v obsegu ki je predpisan z zgd 1 eu msrp drugimi predpisi in sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic priprava računovodskih izkazov v skladu z eu msrp zahteva uporabo določenih ključnih računovodskih ocen ravno tako zahteva od skupine da sama presoja v procesu uporabe bančnih računovodskih usmeritev področja kjer je presoje več ali pa je ta kompleksnejša ter področja kjer predpostavke in ocene pomembno vplivajo na finančne izkaze so izkazana v pojasnilu 3 a) spremembe objavljenih standardov in tolmačenja ki so v veljavi od 1 januarja 2008 zaradi uporabe spodaj naštetih sprememb in tolmačenj se računovodske usmeritve skupine niso bistveno spremenile – opmsrp 11 – msrp 2 – posli z lastnimi delnicami in posli znotraj skupine velja od 1 marca 2007) – mrs 39 sprememba) finančni instrumenti pripoznavanje in merjenje in msrp 7 sprememba) finančni instrumenti razkritja veljata od 1 julija 2008) sprememba mrs 39 finančni instrumenti pripoznavanje in merjenje in sprememba msrp 7 finančni instrumenti razkritja veljata od 1 julija 2008) sta bili izdani oktobra 2008 sprememba mrs 39 v izjemnih okoliščinah dovoljuje prerazvrstitev neizvedenih finančnih sredstev razen tistih merjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida) po začetnem pripoznanju iz kategorije po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izid sprememba dovoljuje tudi da se finančno sredstvo razvrščeno kot za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo ki bi ustrezalo opredelitvi posojil in terjatev če ne bi bilo označeno kot na voljo za prodajo) sme prerazvrstiti iz kategorije za prodajo razpoložljivih sredstev v kategorijo posojil in terjatev če ima podjetje namen ali je sposobno finančno sredstvo imeti v posesti v predvidljivi prihodnosti ali do zapadlosti sprememba msrp 7 zahteva razkritja v zvezi s prerazvrstitvijo dovoljeno s spremembo mrs 39 objavljeno oktobra 2008 b) objavljeni standardi tolmačenja in spremembe ki še niso v veljavi skupina se je odločila da ne bo vnaprej sprejela naslednjih objavljenih standardov in tolmačenj ki še ne veljajo za obračunsko obdobje z začetkom 1 januarja 2008 – mrs 1 sprememba) predstavljanje računovodskih izkazov velja od 1 januarja 2009) – mrs 16 sprememba) opredmetena osnovna sredstva nepremičnine naprave in oprema) velja od 1 januarja 2009) – mrs 19 sprememba) zaslužki zaposlencev velja od 1 januarja 2009) – mrs 20 sprememba) obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči velja od 1 januarja 2009) – mrs 23 sprememba) stroški izposojanja velja od 1 januarja 2009) – mrs 27 prenovljen) konsolidirani in ločeni računovodski izkazi velja od 1 julija 2009) – mrs 28 sprememba) finančne naložbe v pridružena podjetja in posledične spremembe k mrs 32 finančni instrumenti predstavljanje in msrp 7 finančni instrumenti razkritja velja od 1 januarja 2009) pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 159 Abanka letno poročilo 2008, page 161 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!