Abanka letno poročilo 2008, page 167

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 167

EUR

sredstva

skupina

posamično

oslabitve

pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 167 če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) skupina najprej oceni ali obstajajo objektivni dokazi o posamezni oslabitvi za finančno sredstvo ki je pomembno posamično in posamično ali skupinsko za finančno sredstvo ki posamično ni pomembno če skupina ugotovi da ni objektivnih dokazov o oslabitvi posamičnega finančnega sredstva posamično pomembnega ali nepomembnega združi sredstva v skupino finančnih sredstev ki so izpostavljena podobnim kreditnim tveganjem in jih skupinsko presoja glede morebitne oslabljenosti sredstva pri katerih je bila oslabitev presojana posamično in pri katerih se izguba zaradi oslabitve pripozna ali ponovno pripozna se izločijo iz skupinskega presojanja oslabljenosti izguba nastala zaradi oslabitve se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz sredstva brez prihodnjih kreditnih izgub ki še niso nastale) diskontiranih po prvotni efektivni obrestni meri finančnega sredstva ki bistveno ne odstopa od efektivne obrestne mere knjigovodsko vrednost sredstva je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti izguba zaradi oslabitve pa se pripozna v izkazu poslovnega izida če za posojilo ali finančno sredstvo v posesti do zapadlosti v plačilo velja spremenljiva obrestna mera se za diskontiranje denarnih tokov in ugotavljanje morebitnih izgub zaradi oslabitve uporablja trenutna efektivna obrestna mera določena s pogodbo kot praktičen zgled lahko skupina meri oslabljenost na podlagi poštene vrednosti instrumenta z uporabo pomembne tržne cene izračun sedanje vrednosti na podlagi pričakovanih prihodnjih denarnih tokov pri finančnih sredstvih danih kot zavarovanje odraža pričakovane denarne tokove ki lahko nastanejo zaradi unovčitve zavarovanj zmanjšanih za stroške pridobitve in prodaje zavarovanja ne glede na to ali je njihova unovčitev verjetna ali ne pri skupinskem ocenjevanju dolžnikov se oblikujejo homogene skupine in podskupine le te se določijo glede na podobne značilnosti kreditnih tveganj ki odražajo sposobnost dolžnika poravnati obveznosti v skladu s pogodbenimi določili pri oblikovanju skupin oziroma podskupin se upoštevajo naslednji kriteriji a) vrsta dolžnika b) bonitetna ocena dolžnika in c) bonitetna ocena finančnega sredstva oziroma prevzete obveznosti po zunajbilančni postavki za prebivalstvo skupina podjetj se razdeli v podskupine glede na bonitetno oceno posameznega dolžnika izguba iz kreditnega tveganja se za posamezno podskupino podjetij izračuna na podlagi agregatne letne) prehodne matrike in izračunane povprečne stopnje nepoplačljivosti za posamezno podskupino letna prehodna matrika podaja verjetnost prehodov dolžnika iz ene bonitetne skupine v drugo bonitetno skupino v obdobju enega leta pri ocenjevanju izgub se upoštevajo tako pretekle izkušnje z izgubami kot tudi dejavniki ki odražajo trenutno stanje skupina deli finančna sredstva fizičnih oseb v podkategorije v skladu z boniteto finančnega sredstva klasifikacija finančnih sredstev fizičnih oseb temelji na objektivnih merilih na primer redno plačevanje obveznosti do skupine) potrebne oslabitve se oblikujejo na osnovi bonitetne ocene posameznega finančnega sredstva izpostavljenosti do države in izpostavljenosti zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem se ne oslabijo oziroma se zanje ne oblikujejo rezervacije odstotki izgube iz naslova kreditnega tveganja za skupinsko ocenjevanje podjetij se izračunajo enkrat na leto oziroma med letom ob pomembnih spremenjenih okoliščinah v bančni skupini in ali na trgu bančna skupina redno preverja metodologijo in predpostavke uporabljene pri ocenjevanju izgub ocene izgub se morajo prilagoditi spremenjenim okoliščinam v bančni skupini in na trgu ter zakonodaji


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 166 Abanka letno poročilo 2008, page 168 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!