Abanka letno poročilo 2008, page 179

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 179

EUR

skupina

oslabitev

sredstev

179 2113 politika oblikovanja oslabitev in rezervacij v nadaljevanju so prikazani struktura kreditov in povprečni odstotki oslabitev po bonitetnih skupinah struktura kreditov in povprečni odstotki oslabitev glede na bonitetno oceno 2008 2007 interna bonitetna skupina krediti (%) povprečni odstotki oslabitev krediti (%) povprečni odstotki oslabitev a 6620 076 6861 084 b 2371 491 2090 550 c 696 1240 761 1203 d 133 3623 172 4043 e 180 6881 116 8306 10000 425 10000 430 skupina posveča veliko pozornost kakovosti kreditnega portfelja največji delež izpostavljenosti iz naslova kreditov predstavljajo krediti razvrščeni v najboljši interni bonitetni skupini a in b) oslabitve finančnih sredstev in rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah se oblikujejo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja skupina najprej oceni ali obstajajo nepristranski dokazi o oslabitvi oziroma o možnostih izgube kot so – pomembne finančne težave dolžnika – dejansko kršenje pogodbenih obveznosti – restrukturiranje finančnih sredstev – verjetnost stečaja ali finančne reorganizacije – obstoj merljivega zmanjšanja pričakovanih denarnih tokov skupine finančnih sredstev od začetnega pripoznavanja teh sredstev čeprav zmanjšanje še ne more biti razporejeno na posamezno sredstvo v skupini vključujoč negativne spremembe pri poravnavanju dolgov v skupini nacionalne ali lokalne ekonomske pogoje ki so povezani z neporavnavanjem finančnih sredstev v skupini če obstajajo nepristranski dokazi o oslabitvi oziroma o možnostih izgube skupina oblikuje oslabitve za finančna sredstva oziroma rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah na podlagi posamične ali skupinske ocenitve pri posamičnem ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja skupina potrebno oslabitev finančnega sredstva izračuna kot razliko med knjigovodsko in nadomestljivo vrednostjo slednjo izračuna z diskontiranjem pričakovanih denarnih tokov pri čemer upošteva tudi pričakovane denarne tokove iz unovčitve zavarovanj pri skupinskem ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja skupina oblikuje homogene skupine glede na podobne značilnosti kreditnih tveganj ki odražajo sposobnost dolžnika poravnati obveznosti v skladu s pogodbenimi določili skupina oceni potrebne oslabitve in rezervacije za posamezno homogeno skupino na podlagi podatkov o neplačilih in izgubah v preteklem obdobju skupina redno spremlja izgube iz kreditnega tveganja pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 178 Abanka letno poročilo 2008, page 180 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!