Abanka letno poročilo 2008, page 182

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 182

SME

EUR

krediti

182 a) krediti ki še niso zapadli in niso oslabljeni 31 december 2008 krediti strankam ki niso banke krediti bankam krediti fizičnim osebam krediti pravnim osebam interna bonitetna ocena limiti kreditne kartice stanov krediti potroš krediti velika podjetja sme drugo a 23012 7062 193461 208207 1017853 318440 20589 1788624 264137 b – – – – 174932 252455 11668 439055 7636 c – – – – 2328 19434 4014 25776 5546 d – – – – 1247 2657 160 4064 – e – – – 39 – 20 149 208 – skupaj 23012 7062 193461 208246 1196360 593006 36580 2257727 277319 poštena vrednost zavarovanja zavarovanja – 5 260996 29926 462586 566183 39431 1359127 – 31 december 2007 krediti strankam ki niso banke krediti bankam krediti fizičnim osebam krediti pravnim osebam interna bonitetna ocena limiti kreditne kartice stanov krediti potroš krediti velika podjetja sme drugo a 20368 6605 160910 193940 881513 325274 28980 1617590 227828 b – – – – 57927 166483 10723 235133 5118 c – – – 1 1864 20344 4684 26893 3256 d – – – – 3 2850 142 2995 – e – – – 68 – 99 187 354 – skupaj 20368 6605 160910 194009 941307 515050 44716 1882965 236202 poštena vrednost zavarovanja zavarovanja – 10 195180 34114 467410 395619 35760 1128093 – opomba metodologija za razvrščanje podjetij v bonitetne skupine upošteva tako kvantitativne kot kvalitativne kriterije medtem ko se pri bančništvu na drobno v večji meri uporablja kriterij rednosti poravnavanja obveznosti do banke pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 181 Abanka letno poročilo 2008, page 183 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!