Abanka letno poročilo 2008, page 186

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 186

EUR

sredstva

186 2117 druga sredstva druga finančna sredstva 31 dec 2008 31 dec 2007 nezapadla in neoslabljena sredstva 26765 58362 zapadla in neoslabljena sredstva 7501 4124 posamično oslabljena sredstva 4644 5557 – v tem nedonosna sredstva d e) 2223 2241 bruto ostala sredstva 38910 68043 minus oslabitve skupaj 4052) 3843) – posamične oslabitve 2144) 2175) v tem oslabitve za nedonosna sredstva d e) 2143) 2143) – skupinske oslabitve 1908) 1668) neto ostala sredstva 34858 64200 druga finančna sredstva ki niso zapadla in niso oslabljena interna bonitetna ocena 31 dec 2008 31 dec 2007 a 20624 45892 b 2494 2855 c 3590 9490 d 57 89 e – 36 skupaj 26765 58362 druga finančna sredstva ki so zapadla in niso oslabljena 31 dec 2008 31 dec 2007 zapadlo do 30 dni 3919 1051 zapadlo od 31 60 dni 528 936 zapadlo od 61 90 dni 402 80 zapadlo več kot 90 dni 2652 2057 skupaj 7501 4124 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 185 Abanka letno poročilo 2008, page 187 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!