Abanka letno poročilo 2008, page 187

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 187

EUR

nepremičnine

187 2118 nepremičnine za poplačilo terjatev skupina je z realizacijo prejetih zavarovanj pridobila sredstva razvidna v nadaljevanju nepremičnine ki jih ima skupina v posesti zaradi unovčenja zavarovanja knjigovodska vrednost vrsta sredstev 2008 2007 poslovni prostor 565 117 stanovanjska nepremičnina 145 145 skupaj 710 262 vrednost nepremičnine kupoprodajna vrednost ali pa sodna cenitev v primeru izvršbe povečana za vse stroške povezane s konkretnim osnovnim sredstvom stroški cenitve morebitno plačilo davka na promet z nepremičninami…) ki jo skupina pridobi v lastništvo z namenom poplačila dolga je osnova za znižanje terjatev skupine do dolžnika pridobljene nepremičnine se prodajo takoj ko je to mogoče tovrstne nepremičnine se do prodaje v bilanci stanja izkazujejo kot nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo konec leta 2008 se je vrednost pridobljenih nepremičnin za poplačilo terjatev povečala za 448 tisoč evrov glede na konec leta 2007 naveden znesek povečanja predstavlja poslovni prostor ki je bil kupljen v stečaju v juniju 2008) z namenom poplačila zavarovanih terjatev skupine do stečajnega dolžnika v višini kupnine znižani za stroške prodaje v stečajnem postopku pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 186 Abanka letno poročilo 2008, page 188 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!