Abanka letno poročilo 2008, page 191

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 191

VaR

EUR

finančnih

spremembe

občutljivosti

191 enoletno časovno vrsto podatkov in 10 dnevno obdobje držanja) povprečna vrednost var za pozicije trgovalne knjige je v letu 2008 znašala 6011 tisoč evrov za pozicije v finančnih instrumentih bančne knjige pa 5361 tisoč evrov povprečna vrednost var za pozicije trgovalne knjige je v letu 2007 znašala 1750 tisoč evrov in za pozicije v dolžniških finančnih instrumentih bančne knjige 2113 tisoč evrov povišana vrednost var je predvsem posledica izjemno povišane volatilnosti na finančnih trgih v letu 2008 in izboljšane metodologije izračuna mere var v bančni knjigi prispeva k povišanju mere var tudi povečan obseg portfelja za interne potrebe se mera var izračunava tudi ob 95 odstotni stopnji zaupanja uporabnost metode var je v obdobjih skrajno neugodnih tržnih razmer omejena zato skupina izvaja teste izjemnih razmer ki odražajo potencialni vpliv izjemnih a kljub temu možnih okoliščin na finančnih trgih na vrednost finančnih instrumentov tržno tveganje se meri tudi z analizami občutljivosti s katerimi merimo vpliv sprememb različnih dejavnikov tveganja kot so obrestne mere devizni tečaji delniški indeksi in kreditni razmiki) na bruto dobiček in kapital z namenom varovanja pred tržnim tveganjem in za njegovo zmanjševanje sta vzpostavljena sistem limitov za dejavnosti trgovanja ter sistem limitov za poslovanje z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti bančne knjige kontrola tržnih tveganj se izvaja prek limitnega sistema in jasnih smernic glede odgovornosti in pristojnosti pri prevzemanju tveganj pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti se zmanjšuje izpostavljenost pozicijskemu obrestnemu in valutnemu tveganju z zasledovanjem politike zapiranja pozicij tržna tveganja se zavarujejo z nasprotnim poslom tveganje neizpolnitve stranke in preseganja velikih izpostavljenosti pa so omejena s strogo nadzorovanim limitnim sistemom 21211 analiza občutljivosti za finančne instrumente analiza občutljivosti finančnih instrumentov bančne in trgovalne knjige na spremembe dejavnikov tržnih tveganj obrestne mere valutni tečaji in delniški tržni indeksi) je pripravljena na podlagi bilance stanja bančne skupine na zadnji dan v letu pri čemer se vpliv občutljivosti finančnih instrumentov izkazuje na dobičku ali kapitalu pri valutnem tveganju in tveganju spremembe cene lastniških vrednostnih papirjev analiza občutljivosti kaže vpliv spremembe dejavnikov tveganja na vrednost posamezne pozicije pri obrestnem tveganju pa analiza občutljivosti prikazuje vpliv spremembe obrestnih mer na obrestne prihodke in odhodke ter na tržno vrednost dolžniških finančnih instrumentov izkazanih po pošteni vrednosti metodologija določanja potencialne spremembe dejavnikov tveganja temelji na pričakovanjih o njihovem gibanju v prihodnjem koledarskem letu določanje pričakovane spremembe valutnih tečajev temelji na vgrajenih nestanovitnostih valutnih opcij s katerimi se trguje na organiziranih trgih pri tem upoštevamo valutne opcije z zapadlostjo eno leto ki se nanašajo na ustrezen valutni par pričakovane spremembe obrestnih mer se določijo na podlagi krivulje netveganih obrestnih mer na posamezno valuto z zapadlostjo eno leto pri definiranju pričakovane spremembe delniških indeksov si bančna skupina pomaga z internimi ocenami analitikov v nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti po segmentih tveganj za finančne instrumente v bančni in trgovalni knjigi pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 190 Abanka letno poročilo 2008, page 192 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!