Abanka letno poročilo 2008, page 196

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 196

EUR

USD

GBP

CHF

vpliv

196 analiza občutljivosti po segmentih tveganj za finančne instrumente v bančni in trgovalni knjigi za leto 2007 valutno tveganje sprememba tečaja tuje valute v %)* stanje 31 december 2007 apreciacija tujih valut glede na eur depreciacija tujih valut glede na eur finančne sredstva knjigovodska knjigovodska vrednost knjiga knjiga vpliv na dobiček vpliv na kapital vpliv na dobiček vpliv na kapital 1 denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 60456 b 83 – 83) – 2 finančna sredstva namenjena trgovanju 183543 t 2769 – 2769) – 3 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 25063 b – – – – 4 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 486117 b t 205 154 205) 154) – v bančni knjigi 418244 b 8 – 8) – – v trgovalni knjigi 67873 t 197 154 197) 154) 5 krediti 2620990 b 7166 – 7166) – – krediti bankam 236202 4708 – 4708) – – krediti strankam ki niso banke 2384788 2458 – 2458) – 6 finančna sredstva v posesti do zapadlosti 13308 b – – – – 7 druga sredstva 64996 b 104 – 104) – vpliv na finančna sredstva pred davki 10327 154 10327) 154) – vpliv iz bančne knjige 7361 – 7361) – – vpliv iz trgovalne knjige 2966 154 2966) 154) davki 23 %) 2354) – 2354 – – iz bančne knjige 1678) – 1678 – – iz trgovalne knjige 676) – 676 – vpliv na finančna sredstva po davkih 7973 154 7973) 154) – vpliv iz bančne knjige 5683 – 5683) – – vpliv iz trgovalne knjige 2290 154 2290) 154) * scenarij spremembe tečaja valut usd 15 % chf 5 % gbp 10 % drugo 10 % pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 195 Abanka letno poročilo 2008, page 197 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!