Abanka letno poročilo 2008, page 198

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 198

EUR

USD

GBP

CHF

vpliv

198 valutno tveganje sprememba tečaja tuje valute v %)* stanje 31 december 2007 apreciacija tujih valut glede na eur depreciacija tujih valut glede na eur finančne sredstva knjigovodska knjigovodska vrednost knjiga knjiga vpliv na dobiček vpliv na kapital vpliv na dobiček vpliv na kapital 1 finančne obveznosti do centralne banke 26 b 4) – 4 – 2 finančne obveznosti namenjene trgovanju 8077 t 2) – 2 – 3 finančne obveznosti pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 8386 b – – – – 4 finančne obveznosti merjene po odplačni vrednosti 2945161 b 9382) – 9382 – – vloge bank 76692 73) – 73 – – vloge strank ki niso banke 1724359 7630) – 7630 – – krediti bank 955247 1528) – 1528 – – krediti strank ki niso banke 330 – – – – – dolžniški vrednostni papirji 134772 151) – 151 – – podrejene obveznosti 53761 – – – – 5 finančne obveznosti vezane na finančna sredstva ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja 123887 b – – – – 6 druge obveznosti 48143 b 193) – 193 – vpliv na finančne obveznosti pred davki 9581) – 9581 – – vpliv iz bančne knjige 9579) – 9579 – – vpliv iz trgovalne knjige 2) – 2 – davki 23 %) 2184 – 2184) – – iz bančne knjige 2184 – 2184) – – iz trgovalne knjige – – – – vpliv na finančne obveznosti po davkih 7397) – 7397 – – vpliv iz bančne knjige 7395) – 7395 – – vpliv iz trgovalne knjige 2) – 2 – skupaj povečanje zmanjšanje po davkih 576 154 576) 154) – iz bančne knjige 1712) – 1712 – – iz trgovalne knjige 2288 154 2288) 154) * scenarij spremembe tečaja valut usd 15 % chf 5 % gbp 10 % drugo 10 % pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur) analiza občutljivosti po segmentih tveganj za finančne instrumente v bančni in trgovalni knjigi za leto 2007 nadaljevanje) obveznosti


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 197 Abanka letno poročilo 2008, page 199 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!