Abanka letno poročilo 2008, page 219

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 219

EUR

obveznosti

sredstva

finančna

finančne

219 osnova za določanje izpostavljenosti skupine po geografskih območjih je določena glede na stalno prebivališče oziroma sedež nasprotne stranke največjo izpostavljenost izven republike slovenije skupina izkazuje do strank s sedežem v drugih državah članicah eu tveganje geografske koncentracije za finančna ter nefinančna sredstva in obveznosti stanje 31 december 2007 slovenija druge članice eu jv in v evropa brez članic eu) druge države skupaj sredstva 1 denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 60456 – – – 60456 2 finančna sredstva namenjena trgovanju 42129 79174 7669 54571 183543 3 finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 16677 8386 – – 25063 4 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 164465 274821 2430 44401 486117 5 krediti 2223737 217800 141222 38231 2620990 – krediti bankam 19082 193327 8746 15047 236202 – krediti strankam ki niso banke 2204655 24473 132476 23184 2384788 6 finančna sredstva v posesti do zapadlosti 13308 – – – 13308 7 druga sredstva 42577 21620 – 3 64200 skupaj finančna sredstva 2563349 601801 151321 137206 3453677 nefinančna sredstva 62000 387 952 58 63397 skupaj sredstva 2625349 602188 152273 137264 3517074 obveznosti 1 finančne obveznosti do centralne banke 26 – – – 26 2 finančne obveznosti namenjene trgovanju 7609 444 – 24 8077 3 finančne obveznosti pripoznane po pošteni vrednosti vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 8320 5 59 2 8386 4 finančne obveznosti merjene po odplačni vrednosti vrednosti 2125397 747138 44900 27726 2945161 – vloge bank 28537 30910 17245 – 76692 – vloge strank ki niso banke 1670505 20760 27655 5439 1724359 – krediti bank 237942 695018 – 22287 955247 – krediti strank ki niso banke 330 – – – 330 – dolžniški vrednostni papirji 134772 – – – 134772 – podrejene obveznosti 53311 450 – – 53761 5 finančne obveznosti vezane na finančna sredstva ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja – 123887 – – 123887 6 druge obveznosti 47799 344 – – 48143 skupaj finančne obveznosti 2189151 871818 44959 27752 3133680 nefinančne obveznosti 29659 59 494 – 30212 skupaj obveznosti 2218810 871877 45453 27752 3163892 neto bilančna pozicija 406539 269689) 106820 109512 353182 zunajbilančne obveznosti 760119 8455 9069 621 778264 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 218 Abanka letno poročilo 2008, page 220 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!