Abanka letno poročilo 2008, page 221

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 221

EUR

MSRP

tveganje

kapitalske

kapital

221 preglednica v nadaljevanju prikazuje sestavine kapitala in količnik kapitalske ustreznosti na dan 31 december skupina je v prikazanih dveh letih vzdrževala kapitalsko ustreznost nad regulatorno predpisanim minimumom kapital in kapitalska ustreznost 2008 2007 vplačani osnovni kapital 30045 22951 () lastne delnice 244) 258) kapitalske rezerve 153117 58062 rezerve in zadržani dobiček ali izguba 139007 118540 manjšinski deleži 33 22 revidirani dobiček med letom 8252 13192 presežki iz prevrednotenja pp) bonitetni filtri 5025) – inovativni instrumenti ki so predmet omejitev 120000 120000 () ostale odbitne postavke temeljnega kapitala 82488) 116403) () neopredmetena dolgoročna sredstva 3697) 4535) () presežek inovativnih instrumentov 65595) 87584) () razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po msrp in sklepom o ocenjevanju izgub* 13196) 24284) temeljni kapital 362697 216106 dodatni kapital i 73019 102667 () odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala i 956) 1001) dodatni kapital ii tržna tveganja) – 11356 kapital 434760 329128 vsota kapitalskih zahtev za kreditno tveganje tveganje nasprotne stranke in tveganje zaradi časovne neusklajenosti plačila in izročitve 259878 229947 vsota kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje valutno tveganje in tveganje sprememb cen blaga 6794 15328 kapitalska zahteva za operativno tveganje 15965 – kapitalske zahteve 282637 245275 kapitalsko razmerje za temeljni kapital tier 1) 1025 % 703 % količnik kapitalske ustreznosti 1231 % 1073 % količnik kapitalske ustreznosti brez nacionalne diskrecije 1268 % 1153 % odbitna postavka razlika med izkazanimi oslabitvami in rezervacijami po msrp in sklepom o ocenjevanju izgu * ne izhaja neposredno iz evropske kapitalske zakonodaje pač pa jo je banka slovenije uvedla v okviru nacionalnih diskrecij zaradi mednarodne primerljivosti skupina izračunava tudi količnik kapitalske ustreznosti brez upoštevanja nacionalne diskrecije ki je konec leta 2008 znašal 1268 odstotka konec leta 2007 1153 odstotka) pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 220 Abanka letno poročilo 2008, page 222 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!