Abanka letno poročilo 2008, page 225

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 225

EUR

vrednosti

pošteni

225 metode vrednotenja finančnih instrumentov merjenih po pošteni vrednosti 2008 kotirana borzna cena kotirana cena aktivnih posrednikov in vzdrževalcev trga metode vrednotenja nakupna vrednost finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti finančna sredstva namenjena trgovanju 21024 12318 14263 705 dolžniški vrednostni papirji 10951 12272 – 698 delnice 10073 46 – 7 izvedeni finančni instrumenti – – 14263 – finančna sredstva pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 4780 19533 – – dolžniški vrednostni papirji – 17528 – – delnice 4780 – – – investicija vezana na enoto premoženja – 2005 – – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 348959 48502 – 41257 dolžniški vrednostni papirji 332940 36154 – 39043 delnice 16019 3396 – 89 deleži – – – 2125 investicija vezana na enoto premoženja – 8952 – – finančne obveznosti merjene po pošteni vrednosti finančne obveznosti namenjene trgovanju – – 9834 – izvedeni finančni instrumenti – – 9834 – finančne obveznosti pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida – 7699 – – strukturiran depozit – 7699 – – pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 224 Abanka letno poročilo 2008, page 226 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!