Abanka letno poročilo 2008, page 228

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 228

EUR

tveganjem

operativnim

upravljanja

vrednost

228 ii) krediti strankam ki niso banke posojila so zmanjšana za oblikovane oslabitve ocenjena poštena vrednost posojil predstavlja diskontirano vrednost pričakovanih ocenjenih prihodnjih denarnih tokov poštena vrednost se določi z diskontiranjem pričakovanih denarnih tokov po trenutnih tržnih obrestnih merah obrestne mere uporabljene za diskontiranje v odvisnosti od deviznega tečaja zapadlosti finančnega instrumenta in kreditnega tveganja nasprotne stranke so bile naslednje obrestne mere 2008 2007 krediti – krediti bankam pojasnilo 22) 39 % 42 % – krediti strankam ki niso banke pojasnilo 23) fizične osebe 55 % 54 % pravne osebe 50 % 48 % iii) finančna sredstva v posesti do zapadlosti finančna sredstva v posesti do zapadlosti vključujejo vrednostne papirje poštena vrednost sredstev v posesti do zapadlosti v plačilo temelji na tržnih tečajih ljubljanske borze iv) vloge in krediti bank in strank ki niso banke ter podrejene vloge ocenjena poštena vrednost vlog katerih zapadlost ni določena vključno z neobrestovanimi depoziti je znesek ki ga je treba plačati na prvi poziv ocenjena poštena vrednost vlog s stalno obrestno mero in kreditov ki ne kotirajo na delujočem trgu temelji na diskontiranih denarnih tokovih pri čemer se uporabijo obrestne mere za nove zadolžitve s podobno preostalo zapadlostjo uporabljene obrestne mere so bile konsistentne s kreditnim tveganjem skupine in so v odvisnosti od deviznega tečaja in zapadlosti finančnega instrumenta znašale od 3 odstotka do 52 odstotkov 2007 od 32 odstotka do 5 odstotkov) v) izdani dolžniški vrednostni papirji in podrejeni dolžniški vrednostni papirji skupne poštene vrednosti se izračunajo na podlagi tečajev objavljenih na delujočem trgu vrednostnih papirjev 22 upravljanje z operativnim tveganjem skupina je strategijo in procese upravljanja operativnega tveganja opredelila v strategiji razvoja in implementacije okvira upravljanja z operativnim tveganjem in v politiki upravljanja z operativnim tveganjem skupina je v letu 2008 nadaljevala z aktivnostmi ki si jih je zastavila v navedeni strategiji in politiki pripravljena so bila interna navodila prilagojena zahtevam politike ki se nanašajo na vse korake upravljanja z operativnim tveganjem ter na določitev tolerance in apetita skupine do upravljanja z operativnim tveganjem na podlagi krovne politike so bile pripravljene politike upravljanja z operativnim tveganjem za posamezne organizacijske enote za strukturo in organizacijo funkcij upravljanja z operativnim tveganjem je značilno da so v upravljanje z operativnim tveganjem vključeni zaposleni na vseh ravneh ki imajo različne odgovornosti in naloge koordinacija upravljanja z operativnim tveganjem se izvaja centralizirano prek službe za upravljanje s tveganji upravljanje z operativnim tveganjem se izvaja decentralizirano po organizacijskih enotah kar velja tudi za aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem tveganj pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 227 Abanka letno poročilo 2008, page 229 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!