Abanka letno poročilo 2008, page 23

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 23

DZU

KDSPV1

LEASING

družba

leasing

23 – finančni leasing nove ali rabljene opreme stroji strojna oprema …) – finančni leasing premičnin po sistemu prodaj in vzemi nazaj v leasin sale and lease back) za pravne osebe – finančni leasing nepremičnin poslovnih ali proizvodnih prostorov za pravne osebe oziroma prostorov za opravljanje obdavčljive dejavnosti in stanovanj družba je v letu 2008 opravljala posle v celoti na slovenskem trgu med pomembnejšimi dejavniki ki so vplivali na poslovanje in poslovni izid v letu 2008 lahko omenimo nelikvidnost strank in tudi leasing hiš spremenjene pogoje refinanciranja odvzem vozil in opreme neplačnikom po strukturi leasing poslov so predstavljali nepremičnine 402 odstotka med vsemi sklenjenimi leasing pogodbami osebna in kombinirana vozila 486 odstotka proizvodna oprema in stroji 76 odstotka ter drugo 36 odstotka konec leta 2008 je družba imela 10 odstotni tržni delež v letu 2008 je družba dosegla 139 tisoč evrov čistega dobička družba analožbe d o o družba analožbe upravljanje z naložbami d o o skrajšani naziv analožbe d o o) je bila ustanovljena oktobra 2006 njena ustanoviteljica je abanka vipa d d ki je 100 odstotna lastnica družbe sedež družbe je v novi gorici družba nudi storitve upravljanja naložb oziroma osnovno dejavnost drugega finančnega posredništva posle je v letu 2008 opravljala na domačem in tujem trgu družba je nadaljevala z dolgoročnim kreditiranjem tujih finančnih institucij in s kupovanjem delnic družbe vipa holding z namenom prodaje po datumu bilance stanja je uprava nadrejene družbe abanke) sprejela sklep da s 1 januarjem 2009 imenuje novo vodstvo družbe s svetovalnim odborom in nadzorno skupino novi direktor družbe je tone pekolj in prokurist jure poljšak družba je v letu 2008 ustvarila 22 tisoč evrov dobička pridruženi družbi vzajemni sklad abančna dzu delniški evropa vzajemni sklad delniški evropa vipa invest se je v letu 2008 preimenoval v abančna dzu delniški evropa abanka je 31 decembra 2008 imela 883373 enot premoženja tega vzajemnega sklada kar je predstavljalo 295 odstotka izdanih enot sklad upravlja abančna dzu ki jo obvladuje abanka družba kdspv1 družba alavits b v na nizozemskem je bila ustanovljena z namenom investiranja v sklad kd private equity fund b v oktobra 2007 se je preimenovala v kdspv1 b v skupaj obvladovana družba družba asa abanka leasing d o o abanka je 18 maja 2007 v sarajevu podpisala z družbo asa holding d o o sarajevo pismo o nameri o ustanovitvi družbe asa abanka leasing d o o sarajevo na podlagi katerega je investirala v družbo asa abanka leasing d o o in postala njena 49 odstotna lastnica družba posluje na sedežu v sarajevu in v podružnicah v mostarju tuzli in banja luki v strukturi poslov prevladujeta leasing osebnih vozil in leasing nepremičnin glede na vrsto leasinga pa finančni leasing


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 22 Abanka letno poročilo 2008, page 24 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!