Abanka letno poročilo 2008, page 232

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 232

EUR

SEPA

denarja

pranja

financiranja

232 – ugotavljanje ustreznosti sistemov upravljanja s tveganji in sistemov notranjih kontrol pri poslovanju s kapitalskimi naložbami in pri kreditiranju pravnih oseb s podajo priporočil za nadgraditev elementov sistema upravljanja – izvedbo kontrol pogodbenih menjalnic – spremljanje izpolnjevanja zahtev do zunanjih revizorjev in nadzornih institucij – revizijsko obvladovanje pomembnih projektov abanke projekt basel ii projekt sepa projekt prenove kreditnega poslovanja za fizične osebe) – sodelovanje v delovnih skupinah za uvedbo novih produktov storitev in prilagoditev novi zakonodaji ter svetovanje in pomoč pri nadgradnji delovnih procesov postopkov notranjih navodil c) poročanje o opravljenem delu o izsledkih opravljenih revizijskih pregledov službe notranje revizije so bile pisno seznanjene vse ravni vodstev v hierarhiji vse do članov uprave o povzetku pomembnih ugotovitev in priporočil opravljenih revizijskih pregledov ter uresničitvi načrta dela za leto 2008 sta bila trimesečno seznanjena tudi uprava banke in nadzorni svet na podlagi proučevanja odzivnih poročil nosilcev ukrepanja in ponovnih preveritev je služba spremljala tudi uresničevanje popravljalnega ukrepanja ter o tem poročala upravi in nadzornemu svetu d) kakovost notranjerevizijske dejavnosti v januarju 2009 je neodvisna zunanja presojevalka izvedla zunanjo presojo kakovosti notranjerevizijske dejavnosti abanke presoja ki je obsegala notranjerevizijsko dejavnost v letu 2008 je vključevala oceno skladnosti delovanja z neposredno prevzetimi mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in kodeksom notranjerevizijskih načel na podlagi opravljene presoje je bila podana skupna ocena notranjerevizijske dejavnosti abanke ki navaja da je v vseh bistvenih vidikih ugotovljena splošna skladnost s standardi 223 preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v skupini se je v letu 2008 nadaljevalo uresničevanje zastavljenih aktivnosti za prilagajanje novi zakonodaji na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter pri vzpostavitvi učinkovitega sistema za izvajanje predpisanih zahtev ter dograditvi celovite politike obvladovanja tveganj na tem področju v banki so v uporabi krovna navodila za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma izdelana pa je bila tudi analiza tveganosti z vidika možnih zlorab za namene pranja denarja ali financiranja terorizma oba dokumenta je potrdila uprava banke navodila vključujejo postopke naloge pristojnosti in odgovornosti zaposlenih za celovito izvajanje predpisanih zahtev zakonodaje ter za izvajanje sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi krovnih navodil so bila pripravljena tudi operativna navodila za delo po posameznih področjih oziroma produktih v letu 2008 je bil sprejet tudi nov načrt aktivnosti za prilagoditev zahtevam zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter za vzpostavitev sistema za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma z namenom spremljanja razvoja sistema v smislu prilagoditve zahtevam nove zakonodaje ter celovitega obvladovanja tveganj na tem področju za zagotavljanje celovitega in učinkovitega sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma so bili v banki imenovani poleg pooblaščenke in dveh namestnikov tudi področni pooblaščenci ki so odgovorni za koordinacijo izvajanja zakonodaje znotraj poslovnih področij ter komunikacijo s pooblaščenko za preprečevanje pranja denarja in nadrejenimi v hierarhiji pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 231 Abanka letno poročilo 2008, page 233 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!