Abanka letno poročilo 2008, page 236

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 236

EUR

kreditnega

skupina

bonitetno

tveganja

236 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 3 ključne računovodske ocene in presoje pri uporabi računovodskih usmeritev skupina oblikuje ocene in predpostavke ki vplivajo na izkazane zneske sredstev in obveznosti v naslednjem poslovnem letu ocene in presoje se kontinuirano preverjajo in temeljijo na preteklih izkušnjah in drugih dejavnikih vključno s pričakovanji prihodnjih dogodkov ki se v danih okoliščinah zdijo smiselna a) izgube zaradi oslabitve posojil in terjatev skupina redno spremlja kakovost kreditnega portfelja in ocenjuje izgube iz kreditnega tveganja pri odločanju ali naj se izguba zaradi oslabitve izkaže v izkazu poslovnega izida skupina presoja ali obstajajo ugotovljivi podatki ki kažejo na izmerljivo zmanjšanje ocenjenih prihodnjih denarnih tokov iz kreditnega portfelja preden se lahko to zmanjšanje ugotovi pri posameznem posojilu ki je del tega portfelja ta dokaz lahko vključuje ugotovljive podatke ki kažejo na negativne spremembe v plačilni sposobnosti posojilojemalcev v skupini posojil ali pa na nacionalne ali lokalne gospodarske razmere ki se navezujejo na neizpolnjevanje obveznosti v skupini posojil pri načrtovanju prihodnjih denarnih tokov vodstvo uporablja ocene ki temeljijo na preteklih izkušnjah in izgubah pri sredstvih ki imajo značilnosti kreditnega tveganja ter objektivne dokaze oslabitve podobne kot sredstva v skupini skupina redno preverja metodologijo in predpostavke ki jih uporablja za ocenjevanje obsega in časa prihodnjih denarnih tokov da zmanjša razlike med ocenjenimi izgubami in izgubami ki jih dejansko utrpi pri ugotavljanju izgub zaradi oslabitev pri posameznem sredstvu v kreditnem portfelju se pri izračunavanju sedanje vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz finančnega instrumenta upoštevajo kreditni razponi če so kreditni razponi širši skupina obračunava višje obrestne mere ki se potem odražajo v večji izgubi zaradi oslabitve skupina redno ugotavlja vpliv poslabšanja kreditnega portfelja na višino izgube iz kreditnega tveganja poslovni izid in regulativni kapital oziroma količnik kapitalske ustreznosti skupine z analizami občutljivosti zagotavlja dodatne informacije o potencialnih izgubah iz kreditnega tveganja in potrebnih oslabitvah finančnih sredstev analiza občutljivosti se izvaja na podlagi različnih scenarijev eden izmed scenarijev predpostavlja da se 2 odstotka terjatev z bonitetno oceno a b c in d poslabša za eno bonitetno skupino po zadnjih podatkih bi se izguba iz kreditnega tveganja povečala za 39 odstotka oziroma za 57 milijonov evrov drugi scenarij se izvaja ob predpostavki da se 1 odstotek terjatev z bonitetno oceno a b in c poslabša za eno bonitetno skupino 1 odstotek teh terjatev se poslabša za dve bonitetni skupini in 2 odstotka terjatev z bonitetno oceno d se poslabša za eno bonitetno skupino rezultat slednjega scenarija pa je po zadnjih podatkih pokazal da bi se izguba iz kreditnega tveganja povečala za 82 odstotka oziroma za 119 milijonov evrov b) oslabitev lastniških instrumentov razpoložljivih za prodajo skupina ugotovi da je prišlo do oslabitve lastniških instrumentov razpoložljivih za prodajo če poštena vrednost teh investicij pomembno ali dolgotrajno pade pod njihovo nabavno ceno ugotavljanje kaj je pomembno in dolgotrajno zahteva presojo ko skupina to presoja poleg drugih dejavnikov ocenjuje tudi običajno nihanje cen delnic oslabitev pa je lahko upravičena tudi če obstajajo dokazi o poslabšanju finančnega položaja družbe v katero se investira ali o poslabšanju uspešnosti panoge ali sektorja tehnologije ter poslovnih in finančnih denarnih tokov v primeru da bi bila vsa znižanja poštenih vrednosti pod nabavno vrednost naložbe v kapitalski instrument obravnavana kot pomembna ali dolgotrajnejša bi skupina v svojih izkazih za leto 2008 pripoznala 6399 tisoč evrov dodatne izgube 2007 248 tisoč evrov) kolikor bi znašal prenos nabranih izgub pripoznanih v kapitalu v izkaz poslovnega izida c) poštena vrednost izvedenih finančnih instrumentov ter nekotirajočih lastniških in dolžniških vrednostih papirjev razpoložljivih za prodajo poštena vrednost finančnih instrumentov ki ne kotirajo na delujočem trgu se določi z uporabo metod vrednotenja metode vrednotenja npr modeli) razvije preveri in uporabi služba za uravnavanje tveganj ki je neodvisna od trgovalnih organizacijskih enot vsi modeli odražajo primerjalne tržne cene oziroma tečaje in dejanske podatke če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 235 Abanka letno poročilo 2008, page 237 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!