Abanka letno poročilo 2008, page 244

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 244

EUR

DDV

stroški

drugi

244 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 11 drugi čisti poslovni dobički izgube 2008 2007 drugi poslovni dobički – prihodki za nebančne storitve 120 108 – prihodki iz kartičnega poslovanja 2863 2441 – prihodki iz prodaje vozil nepremičnin in drugo 1400 2749 – drugi poslovni prihodki 639 738 5022 6036 druge poslovne izgube – davki prispevki in druge dajatve 366) 37) – članarine in podobno 161) 151) – odhodki iz kartičnega poslovanja 559) 521) – drugi poslovni odhodki 485) 580) 1571) 1289) 3451 4747 12 administrativni stroški 2008 2007 stroški dela 31092 29359 – bruto plače 27694 26323 – dajatve za socialno zavarovanje 1527 1370 – dajatve za pokojninsko zavarovanje 1871 1666 stroški storitev 14153 13309 stroški reklame 2031 1984 drugi administrativni stroški 1840 2710 stroški računalniških storitev 2162 2089 stroški najemnin 836 751 drugi stroški 397 382 52511 50584 znesek porabljen za revizorja vključno z ddv) 2008 2007 – za revidiranje letnega poročila 102 106 – druge storitve revidiranja 117 403 – druge nerevizijske storitve – 88 219 597 če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 243 Abanka letno poročilo 2008, page 245 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!