Abanka letno poročilo 2008, page 248

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 248

EUR

vrednosti

finančnih

instrumentov

skupina

248 skupina na dan 31 december 2008 ni imela zastavljenih nobenih vrednostnih papirjev namenjenih trgovanju 2007 –) analiza obrestnih mer finančnih sredstev in obveznosti namenjenih trgovanju je razkrita v pojasnilu obrestne mere po valutah in finančnih instrumentih 21241) poštene vrednosti so dodatno razkrite v pojasnilu 216 finančna sredstva ki so bila prerazvrščena iz kategorije finančnih sredstev namenjenih trgovanju v kategorijo krediti so razkrita v pojasnilu 22 tista finančna sredstva ki so bila prerazvrščena v kategorijo finančna sredstva razpoložljiva za prodajo pa so razkrita v pojasnilu 21 izvedeni finančni instrumenti skupina za potrebe ki niso povezane z obračunavanjem varovanja pred tveganjem uporablja naslednje instrumente valutni terminski posli predstavljajo obvezo kupiti tujo in domačo valuto vključno z neizpolnjenimi promptnimi posli valutne in obrestne zamenjave predstavljajo obvezo zamenjati en niz denarnih tokov za drugega posledica zamenjav je ekonomska zamenjava valut ali obrestnih mer pri tem pa ne pride do zamenjave glavnic razen pri nekaterih valutnih zamenjavah kreditno tveganje skupine je potencialni strošek ki nastane če mora nadomestiti pogodbo o valutni ali obrestni zamenjavi kadar nasprotne stranke ne izpolnijo svojih obveznosti to tveganje se sproti spremlja glede na trenutno pošteno vrednost delež fiktivne vrednosti pogodb in likvidnost trga skupina obvladuje raven kreditnega tveganja tako da ocenjuje nasprotne stranke in pri tem uporablja iste tehnike kot pri kreditiranju valutne opcije so pogodbeni dogovori v skladu s katerimi prodajalec izdajatelj) da kupcu imetniku) pravico a od njega ne zahteva da kupi nakupna opcija) ali proda prodajna opcija) na določen datum ali do tega datuma ali v določenem obdobju tujo valuto v določenem znesku po vnaprej določeni ceni prodajalec dobi od kupca premijo kot nadomestilo da je prevzel valutno tveganje skupina in komitent se pogajata o opcijah neorganiziran trg) skupina je izpostavljena kreditnemu tveganju samo pri nakupu opcij in samo v obsegu njihove knjigovodske vrednosti ki je enaka njihovi pošteni vrednosti fiktivne vrednosti posameznih vrst finančnih instrumentov so podlaga za primerjavo z instrumenti ki so izkazani v bilanci stanja vendar vedno ne odražajo zneskov zadevnih prihodnjih denarnih tokov ali trenutne poštene vrednosti instrumentov in zatorej ne kažejo kakšna je izpostavljenost skupine kreditnemu ali cenovnemu tveganju izvedeni finančni instrumenti postanejo pozitivni sredstva) ali negativni obveznosti) odvisno od nihanj deviznih tečajev na katere se nanašajo pogoji instrumentov skupna pogodbena ali fiktivna vrednost izvedenih finančnih instrumentov stopnja pozitivnosti ali negativnosti instrumentov ter s tem skupna poštena vrednost izvedenih finančnih sredstev in obveznosti lahko skozi čas pomembno nihajo poštene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov v posesti skupine so navedene v nadaljevanju pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 247 Abanka letno poročilo 2008, page 249 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!