Abanka letno poročilo 2008, page 252

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 252

MRS

EUR

krediti

skupina

bankam

252 2008 2007 vloge na vpogled 13168 38439 krediti bankam in depoziti 276856 197828 bruto krediti 290024 236267 popravki vrednosti zaradi oslabitve 8506) 65) neto krediti 281518 236202 krediti bankam ki zapadejo v 12 mesecih od datuma bilance stanja 251829 231202 krediti bankam ki zapadejo v več kot 12 mesecih od datuma bilance stanja 29689 5000 vključeno v denar in denarne ustreznike pojasnilo 40) 245432 228026 skupina na dan 31 december 2008 2007 –) ni imela danih kreditov iz naslova reverse repo poslov gibanje popravkov vrednosti kreditov bankam zaradi oslabitve pojasnilo stanje 1 januar 2007 840 popravki vrednosti zaradi oslabitve 15 3 odpisi terjatev 778) stanje 31 december 2007 65 popravki vrednosti zaradi oslabitve 15 2116 8441 odpisi terjatev – stanje 31 december 2008 8506 skupina je zaradi posledic finančne krize na delovanje trgov vrednostnih papirjev v skladu s spremembo mrs 39 izkoristila možnost prerazvrščanja finančnih instrumentov iz kategorije finančnih sredstev namenjenih trgovanju in kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo v kategorijo kreditov prerazvrščene obveznice izdajateljev bančnega sektorja je skupina posedovala v trgovalnem portfelju že daljše časovno obdobje skupina je ocenila da za navedene obveznice bančnega sektorja v razmerah finančne krize na kapitalskih trgih obstaja bistveno znižanje globine trga ter da je možnost običajnega poslovanja z navedenimi obveznicami praktično onemogočena pri tem je bilo ugotovljeno bistveno nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem pri danih obveznicah kar se je kazalo v izredno povečanih razmikih med kotacijami ponudbe in povpraševanja ter v nesorazmernih vplivih na oblikovani tečaj z nizkim volumnom transakcij v danih razmerah ni obstajala likvidnost navedenih obveznic oziroma je bila ta drastično znižana pri tem pa smo ocenili da opravljene transakcije po posameznih obveznicah predstavljajo prodaje do katerih v običajnih tržnih razmerah ne bi prihajalo prodaje iz naslova bojazni pred nadaljnjimi dogodki na finančnih trgih prodaje iz naslova zagotavljanja nujnih virov v danih razmerah itd) med prerazvrščenimi obveznicami je skupina oblikovala 8439 tisoč evrov oslabitev ki so dodatno razkrite v pojasnilu 2116 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 22 krediti bankam če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 251 Abanka letno poročilo 2008, page 253 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!