Abanka letno poročilo 2008, page 253

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 253

EUR

krediti

vrednost

poštena

december

253 prerazvrstitev dolžniških finančnih instrumentov 2008 2007 iz kategorije namenjeni trgovanj v kategorijo posojila in terjatv knjigovodska vrednost na dan 31 december 25852 – poštena vrednost na dan 31 december 22867 – poštena vrednost izgube pripoznane do prerazvrstitve 1441) 859) poštena vrednost izgube ki bi bila dodatno pripoznana če ne bi bilo prerazvrstitve 2718) – prihodki pripoznani v izkazu poslovnega izida po prerazvrstitvi 426 – izguba zaradi oslabitve 2800 – povprečna efektivna obrestna mera 85 % – ocenjeni znesek denarnih tokov 31632 – 2008 2007 iz kategorije razpoložljivi za prodaj v kategorijo posojila in terjatv knjigovodska vrednost na dan 31 december 2700 – poštena vrednost na dan 31 december 728 – izguba zaradi oslabitve 5639 – povprečna efektivna obrestna mera 52 % – ocenjeni znesek denarnih tokov 2700 – 23 krediti strankam ki niso banke 2008 2007 krediti pravnim osebam 2437975 2090934 krediti fizičnim osebam 463049 411644 bruto krediti 2901024 2502578 popravki vrednosti zaradi oslabitve 127230) 117790) neto krediti 2773794 2384788 krediti strankam ki niso banke ki zapadejo v 12 mesecih od datuma bilance stanja 1502916 1113412 krediti strankam ki niso banke ki zapadejo v več kot 12 mesecih od datuma bilance stanja 1270878 1271376 terjatve za obresti so pripoznane pri osnovnem finančnem instrumentu poštena vrednost kotirajočih vrednostnih papirjev ki jih je skupina prejela za zavarovanje kreditov in jih lahko proda ali ponovno zastavi je na dan 31 december 2008 znašala 139149 tisoč evrov 2007 219118 tisoč evrov) pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 252 Abanka letno poročilo 2008, page 254 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!