Abanka letno poročilo 2008, page 265

Click here to view selected publication



Abanka letno poročilo 2008, page 265

EUR

PPK

MSRP

papirji

vrednostni

pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 265 35 odloženi davki odloženi davki iz dobička so izračunani iz začasnih razlik z metodo obveznosti po bilanci stanja z uporabo davčnih stopenj od 20 do 21 odstotkov glede na davčno stopnjo v predvidenem letu odprave začasnih razlik 2007 20 odstotkov oziroma 22 odstotkov) gibanje terjatev in obveznosti za odložene davke 2007 gibanje 2008 odložene obveznosti za davke vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo preko ppk) 3162 1335) 1827 davek iz zadržanega dobička zaradi prehoda na msrp 751 751) – različne amortizacijske stopnje za poslovne in davčne namene 356 6) 350 4269 2092) 2177 odložene terjatve za davke vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo preko ppk) 1089 1514 2603 vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo oslabitve) – 558 558 vrednostni papirji namenjeni trgovanju 126 125) 1 oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 108 7) 101 različne amortizacijske stopnje za poslovne in davčne namene 120 62 182 rezervacije za obveznosti do zaposlencev 537 73) 464 druge rezervacije 489 99) 390 oslabitve kreditov in terjatev 752 191 943 drugo 30 30) – 3251 1991 5242 vključeno v izkaz poslovnega izida pojasnilo 2008 2007 vrednostni papirji namenjeni trgovanju 125) 250) vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo 558 – oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 7) 9) različne amortizacijske stopnje za poslovne in davčne namene 68 268) rezervacije za obveznosti do zaposlencev 73) 34) druge rezervacije 99) 134) oslabitve kreditov in terjatev 191 94 drugo 30) 31) 16 483 632) vključeno v kapital 2008 2007 vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo – nerealizirani dobički 1335 86 vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo – nerealizirane izgube 1514 177 2849 263 skupina je pri obračunu odloženih terjatev za davek uporabila tisto davčno stopnjo za katero meni da bo veljavna ob odpravi začasne razlike če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 264 Abanka letno poročilo 2008, page 266 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!