Abanka letno poročilo 2008, page 271

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 271

EUR

tisoč

skupina

obveznosti

pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) 271 40 denar in denarni ustrezniki 2008 2007 denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki – pojasnilo 18 196244 34683 zakladne menice – pojasnili 19 in 21 10284 1030 krediti bankam – pojasnilo 22 245432 228026 451960 263739 41 pogojne obveznosti in prevzete finančne obveze a) pravni postopki na dan 31 december 2008 in na dan 31 december 2007 je proti skupini potekalo nekaj pravnih postopkov vendar pa vodstvo meni da so oblikovane rezervacije ustrezne in ne pričakuje nobenih dodatnih izgub skupna vrednost tožb vloženih zoper skupino znaša 218 tisoč evrov 2007 232 tisoč evrov) za te tožbe je skupina oblikovala rezervacije na podlagi pričakovanih prihodnjih denarnih tokov v znesku 119 tisoč evrov 2007 72 tisoč evrov) pri vseh drugih tožbah skupina ocenjuje da je verjetnost nastanka denarnih odlivov za njihovo rešitev zelo majhna b) investicijske obveznosti na dan 31 december 2008 in na dan 31 december 2007 skupina ni imela nobenih investicijskih obveznosti v zvezi z nakupi zgradb in opreme c) zunajbilančne obveznosti osnovni namen teh instrumentov je zagotoviti da so sredstva na voljo ko jih komitent zahteva garancije in stand by akreditivi ki predstavljajo nepreklicno zagotovilo da bo skupina opravila plačilo če komitent ne bo sposoben izpolniti svojih obveznosti do tretjih oseb nosijo enako kreditno tveganje kot posojila medtem ko dokumentarni in komercialni akreditivi pisne obljube skupine dane v imenu njenih komitentov ki pooblaščajo tretjo osebo da črpa sredstva skupine do zneska določenega s specifičnimi pogoji) ki so zavarovani z dobavami blaga opredeljenimi v osnovni pogodbi na katere se nanašajo posledično nosijo bistveno manjše tveganje kot posojila zagotavljanje denarnih sredstev po garancijah in stand by akreditivih je bistveno nižje od zneska obvez saj skupina načeloma ne pričakuje od tretjih oseb da bodo črpale sredstva po teh pogodbah če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 270 Abanka letno poročilo 2008, page 272 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!