Abanka letno poročilo 2008, page 272

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 272

EUR

NSVS

kreditiranje

obveze

obvez

272 obveze za kreditiranje predstavljajo nečrpane tranše ali odobritve za kreditiranje v obliki posojil garancij ali akreditivov glede na kreditno tveganje ki ga nosijo obveze za kreditiranje je skupina potencialno izpostavljena možnosti nastanka izgube v višini skupnih nečrpanih obvez vendar pa je verjetna višina izgube ki jo je sicer težko kvantificirati bistveno nižja od zneska skupnih nečrpanih obvez saj je večina obvez za kreditiranje odvisna od tega ali bodo komitenti izpolnili določene standarde za kreditiranje čeprav je pri nečrpanih obvezah določeno kreditno tveganje prisotno se šteje da je le to majhno saj izhaja iz možnosti da bo komitent črpal še nečrpane tranše odobrenega posojila in iz možnosti da se črpana sredstva ne odplačajo ob zapadlosti skupina spremlja obdobje do zapadlosti kreditnih obvez ker dolgoročne obveze ponavadi nosijo večje kreditno tveganje od kratkoročnih skupen pogodbeno določen znesek nečrpanih obvez za kreditiranje vedno ne odraža potreb po denarnih sredstvih saj mnoge obveze potečejo ali prenehajo ne da bi bilo zanje treba zagotoviti sredstva spodnja preglednica prikazuje pogodbene zneske garancij ki jih je izdala skupina in obvez za kreditiranje strank garancije in obveze pojasnilo 2008 2007 storitvene garancije 344731 291239 finančne garancije 78108 101794 akreditivi 17252 41107 avali 42 20 kreditne obveze 237260 347880 izvedeni finančni instrumenti 11272 3017 drugo 16121 14021 704786 799078 rezervacije za garancije in druge zunajbilančne obveznosti ter druge rezervacije 34 – rezervacije za garancije in druge zunajbilančne obveznosti 8923) 17709) – druge rezervacije tožbe 119) 72) kočljive pogodbe 66) 81) nsvs 2683) 3105) 692995 778111 pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 271 Abanka letno poročilo 2008, page 273 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!