Abanka letno poročilo 2008, page 32

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 32

EUR

SID

ZDA

EBRD

LETU

32 poslovanje skupine v letu 2008 poslovanje s pravnimi osebami poslovanje s pravnimi osebami vključuje poslovanje z gospodarstvom negospodarstvom tujimi pravnimi osebami in s samostojnimi podjetniki finančna kriza ki se je začela že sredi leta 2007 v zda je spodbudila finančno krizo širšega obsega ki se je v sloveniji v večjem obsegu odrazila šele v letu 2008 drugo polovico leta sta zaznamovala omejenost virov najetih v tujini in dvig cene teh virov po nekajletnem padanju obrestnih mer se je že v letu 2007 trend obrnil navzgor najprej predvsem zaradi rasti euribor nato pa tudi pribitkov še dodatno se je rast obrestnih mer pospešila jeseni 2008 po nadaljnjem zaostrovanju finančne krize rast kreditov je bila v letu 2008 konzervativna odvisna predvsem od ostalih oblik sodelovanja z banko s poudarkom na srednjih in malih podjetjih zmanjšali smo financiranje finančnih naložb in večjih nepremičninskih projektov obseg poslovanja smo uspeli povečati z odlično kakovostjo storitev in aktivno komercialno dejavnostjo predvsem z navzkrižno prodajo vseh produktov banke tudi produktov odvisnih družb) ter z izboljšano tehnologijo s poudarkom na kompleksnem skrbništvu pravnih oseb in elektronsko povezavo s strankami širitev na vzhodne in jugovzhodne trge je bila minimalna s selektivnim pristopom in višjimi cenami pri odobritvi kreditov smo se osredotočili na izboljšanje kakovosti plasmajev in pridobivanje primernih zavarovanj po sklepu o kreditnih zavarovanjih valutna struktura je bila konec leta 2008 skoraj enaka valutni strukturi konec leta 2007 le dober odstotek kreditov je bil v tuji valuti struktura ročnosti kreditiranja pravnih oseb pa se je v letu 2008 spremenila in sicer se je delež kratkoročnih kreditov povečal za 77 odstotne točke na 564 odstotka konec leta 2008 krediti skupine abanka pravnim osebam so ob koncu leta 2008 znašali 2322421 tisoč evrov krediti abanke pravnim osebam pa so ob koncu leta 2008 znašali 2312771 tisoč evrov in so se v letu 2008 povečali za 162 odstotka oziroma za 322798 tisoč evrov tržni delež kreditov pravnim osebam je konec leta 2008 znašal 87 odstotka medtem ko je bil konec leta 2007 89 odstotka strukturni delež kreditov pravnim osebam v bilančni aktivi se je povečal s 579 odstotka ob koncu leta 2007 na 605 odstotka ob koncu leta 2008 na področju segmenta srednjih in malih podjetij smo bili tudi v letu 2008 zelo aktivni in smo za ta segment oblikovali več vrst ponudb v sodelovanju s slovensko izvozno in razvojno banko sid) d d in evropsko banko za obnovo in razvoj ebrd) smo v letu 2008 intenzivno povečali linije za srednja in mala podjetja ter občine rast kreditov srednjim in malim podjetjem je zaostajala za rastjo na ravni vseh pravnih oseb zaradi prehoda malih podjetij v velika in relativno manjšega financiranja naših odvisnih družb našo usmeritev v segment srednjih in malih podjetij smo v letu 2008 intenzivneje podprli z medijsko promocijo aktualnih ponudb in s strokovnimi srečanji s strankami v letu 2008 so se krediti gospodarstvu povečali za 146 odstotka oziroma za 236649 tisoč evrov krediti negospodarstvu so se povečali za 366 odstotka oziroma za 63012 tisoč evrov krediti tujim pravnim osebam za 111 odstotka oziroma za 18859 tisoč evrov krediti samostojnim podjetnikom pa za 146 odstotka oziroma za 4278 tisoč evrov naslednja slika prikazuje kredite abanke pravnim osebam konec leta 2008 v primerjavi s koncem leta 2007 po ročnosti 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 2400000 krediti abanke pravnim osebam dolgorocni krediti kratkorocni krediti v tisoc eur 31 12 2008 31 12 2007 1009290 1303481 1021194 968779


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 31 Abanka letno poročilo 2008, page 33 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!