Abanka letno poročilo 2008, page 38

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 38

EUR

STP

KDSPV1

tisoč

evrov

38 kapitalske naložbe plačilni promet naložbe v kapital odvisnih in pridruženih družb ter skupaj obvladovane družbe so ob koncu leta 2008 znašale 9205 tisoč evrov v letu 2008 se je za 14 tisoč evrov povečala kapitalska naložba v pridruženo družbo kdspv1 b v ki je konec leta 2008 znašala 74 tisoč evrov delež abanke v kapitalu te družbe v višini 333 odstotka je ostal nespremenjen) konkurenčni prednosti abanke pri opravljanju plačilnega prometa sta dobra elektronska banka ter zanesljivo in kakovostno procesiranje plačilnega prometa vodilna banka deutsche bank iz frankfurta je abanki podelila stp excellence award priznanje za visoko kakovostno izvedbo mednarodnih plačil ki omogoča najbolj avtomatizirano obdelavo plačilnih nalogov ter s tem cenejše in kakovostnejše poslovanje za naše stranke abanka je v letu 2008 dosegla 7279189 tisoč evrov plačilnega prometa s tujino in 112 odstotni tržni delež kar jo uvršča na tretje mesto med bankami v slovenskem prostoru podatki o plačilnem prometu se nanašajo samo na mednarodna in čezmejna plačila za zneske nad 12500 evrov) prilivi so predstavljali 480 odstotka in odlivi 520 odstotka celotnega prometa v letu 2008 je banka v domačem plačilnem prometu izvedla 43393 nalogov v sistemu target 2 v vrednosti 24992856 tisoč evrov in 4374038 nalogov v sistemu žiro kliring v vrednosti 4413365 tisoč evrov po številu obdelanih nalogov je imela abanka 97 odstotni tržni delež po vrednosti obdelanih nalogov pa 111 odstotni tržni delež kapitalske naložbe v tisoč eur 31 12 2008 struktura 31 12 2007 struktura indeks 08 07 odvisne družbe 8129 883 % 8129 884 % 100 pridružene družbe 74 08 % 60 07 % 123 skupaj obvladovane družbe 1002 109 % 1002 109 % 100 skupaj kapitalske naložbe 9205 1000 % 9191 1000 % 100


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 37 Abanka letno poročilo 2008, page 39 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!