Abanka letno poročilo 2008, page 60

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 60

SEPA

abanke

60 – ugotavljanje ustreznosti in uspešnosti sistemov upravljanja s tveganji in sistemov notranjih kontrol pri poslovanju s kapitalskimi naložbami ter pri kreditiranju pravnih oseb s podajo priporočil za nadgraditev elementov sistema upravljanja – izvedbo kontrol pogodbenih menjalnic – spremljanje izpolnjevanja zahtev do zunanjih revizorjev in nadzornih institucij – revizijsko obvladovanje pomembnih projektov abanke projekt basel ii projekt sepa projekt prenove kreditnega poslovanja za fizične osebe) – sodelovanje v delovnih skupinah za uvedbo novih produktov storitev in prilagoditev novi zakonodaji ter svetovanje in pomoč pri nadgradnji delovnih procesov postopkov notranjih navodil poročanje o opravljenem delu kakovost notranjerevizijske dejavnosti o izsledkih opravljenih revizijskih pregledov službe notranje revizije so bile v letu 2008 pisno seznanjene vse ravni vodstev do članov uprave o povzetku pomembnih ugotovitev in priporočil opravljenih revizijskih pregledov in uresničitvi načrta dela za leto 2008 sta bila trimesečno seznanjena tudi uprava abanke revizijska komisija in nadzorni svet abanke na podlagi proučevanja odzivnih poročil nosilcev ukrepanja in ponovnih preveritev je služba spremljala tudi uresničevanje popravljalnega ukrepanja in o tem poročala upravi revizijski komisiji in nadzornemu svetu v januarju 2009 je neodvisna zunanja presojevalka izvedla zunanjo presojo kakovosti notranjerevizijske dejavnosti abanke presoja ki je obsegala notranjerevizijsko dejavnost v letu 2008 je vključevala oceno skladnosti delovanja z neposredno prevzetimi mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in kodeksom notranjerevizijskih načel na podlagi opravljene presoje je bila podana skupna ocena notranjerevizijske dejavnosti abanke ki navaja da je v vseh bistvenih vidikih ugotovljena splošna skladnost s standardi


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 59 Abanka letno poročilo 2008, page 61 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!