Abanka letno poročilo 2008, page 69

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 69

uprave

nadzorni

družbe

člana

nadzornega

69 seznani skupščino člani uprave so lahko udeleženi pri dobičku le če je to dovoljeno s statutom družbe in če tako sklene skupščina družbe banka nima sprejetega sistema nagrajevanja z delniškimi opcijami niti delniškega načrta ne glede na to pa se del nagrade do katere so upravičeni člani uprave po kriterijih ki jih je sprejel nadzorni svet lahko izplača v delnicah določilo kodeksa 238 celotna plačila povračila in druge ugodnosti članov uprave morajo biti za posamezno leto razvidna iz pojasnil k računovodskim izkazom in naj bodo razkrita za vsakega posameznega člana uprave v neto in bruto znesku plačila naj bodo razdeljena po naslednjih sklopih – fiksni del prejemkov – gibljivi del prejemkov dolgoročne in kratkoročne spodbude za doseganje večje storilnosti ter del prejemkov iz naslova uspešnosti poslovanja ki ni udeležba pri dobičku) – udeležba pri dobičku – opcijsko nagrajevanje – drugi prejemki člana uprave odpravnine dodatna zavarovanja bonitete) če je član uprave nagrajevan tudi v delnicah družbe naj bodo prejemki po različnih sklopih navedeni ločeno v denarju in v delnicah družbe prejemke članov uprave razkriva abanka po vrstah prejemkov in v skupnem znesku kot to določa veljavna zakonodaja določilo kodeksa 3110 predsednik nadzornega sveta naj člane nadzornega sveta spodbuja k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije če se posamezni član ne udeležuje sej nadzornega sveta oziroma pri opravljanju svoje funkcije ni aktiven naj bo to razvidno iz pisnega poročila skupščini enkrat letno naj nadzorni svet ovrednoti svoje delo ocena dela nadzornega sveta naj vključuje oceno sestave organa organizacije in delovanja kot skupine ovrednotenje usposobljenosti in učinkovitosti vsakega njegovega člana in posameznih komisij nadzornega sveta nadzorni svet naj s tem postopkom določi ukrepe za izboljšanje učinkovitosti sestava izobraževanje dinamika in udeležba na sejah informiranje in priprava na seje…) nadzorni svet ocenjuje delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov nadzorni svet se praviloma sestaja v polni sestavi vsi njegovi člani redno sodelujejo v razpravah ter s svojo odgovornostjo strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k kvalitetnemu delu določilo kodeksa 323 nadzorni svet je dolžan poskrbeti za ustrezno pogodbo družbe s člani uprave ta naj vsebuje opredelitev nalog in pristojnosti člana uprave sistem nagrajevanja in določne kriterije variabilnega nagrajevanja dolžnosti člana uprave na področju lojalnosti družbi ter načine odpoklica in odpravnine pri tem naj odpoklic člana uprave iz drugih ekonomskoposlovnih ekonomskoposlovnih razlogov ne pomeni sam po sebi odpoklica iz krivdnih razlogov krivdne razloge za odpoklic naj se taksativno opredeli v pogodbi s posameznim članom uprave pri odpoklicu iz krivdnih razlogov član uprave ni upravičen do odpravnine v pogodbah o zaposlitvi s člani uprave krivdni razlogi za odpoklic niso taksativno našteti saj je taksativno naštevanje razlogov neprimerno ker ne more pokriti vseh življenjskih situacij določilo kodeksa 336 nadzorni svet oziroma posebna komisija naj pri zbiranju predlogov za kandidate upošteva vnaprej določene kriterije priporoča se da se pri izbiri kandidatov upoštevajo – celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije pri tem naj se upoštevajo posebnosti družbe kot npr panoga mednarodne aktivnosti idr) – potencialna interesna nasprotja kot je opredeljeno v poglavju 35 tega kodeksa – poslovna etičnost in osebna integriteta – ustrezne listine in dokazila relevantnih znanj ki dokazujejo usposobljenost kandidata za delo v nadzornih svetih – časovna razpoložljivost


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 68 Abanka letno poročilo 2008, page 70 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!