Abanka letno poročilo 2008, page 70

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 70

nadzornega

sveta

članov

kodeksa

družbe

70 priporoča se da se znanje izkušnje in sposobnosti posameznih članov medsebojno dopolnjujejo priporoča se da se zgornji kriteriji upoštevajo pri določitvi posebnih pogojev za člana nadzornega sveta ki jih določa statut družbe kriterije za članstvo v nadzornem svetu banke dovolj natančno in podrobno ureja zakon o bančništvu zato ni potrebe po določanju dodatnih internih kriterijev določilo kodeksa 338 nadzorni svet naj v skladu s točko 1310 tega kodeksa pred zasedanjem skupščine na kateri bodo delničarji odločali o izvolitvi članov nadzornega sveta le tem ustrezno predstavi kandidate ter razkrije vsa morebitna nasprotja interesov glej pojasnilo k 1310 točki kodeksa določilo kodeksa 3310 število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu naj bo določeno s statutom postopek njihove izvolitve in odpoklica naj bo urejen s splošnim aktom pri izbiri kandidatov pa naj se upošteva tudi ustrezne kriterije strokovnosti priporoča se da se predstavnikov delavcev v nadzornem svetu ne imenuje iz vrst širšega poslovodstva sicer naj se to ustrezno javno objavi če družba med svojimi zaposlenimi nima ustreznih kandidatov naj svet delavcev imenuje neodvisne kandidate zunaj družbe v nadzornem svetu abanke ni delavcev saj se za banko ne uporabljajo določbe zakona ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke določilo kodeksa 342 višina in način določanja višine posameznih plačil povračil in drugih ugodnosti članov nadzornega sveta se določita s sklepom skupščine ali s statutom pri določitvi višine plačil naj se upoštevajo kriteriji kot so – obseg nalog in odgovornosti članov nadzornega sveta – strokovnost in aktivnost članov nadzornega sveta – velikost družbe in kompleksnost poslovanja družbe – splošne gospodarske razmere v katerih posluje družba člani nadzornega sveta abanke dobivajo plačilo za opravljanje funkcije plačilo za delo v komisijah nadzornega sveta plačilo za udeležbo na seji sejnine) in povračila stroškov s tem da je za predsednika nadzornega sveta določena višja sejnina za ostale člane pa v enaki višini določilo kodeksa 343 celotna plačila povračila in druge ugodnosti članov nadzornega sveta naj bodo razvidna iz pojasnil k računovodskim izkazom priporoča se da se razkrijejo plačila za posamezne člane nadzornega sveta razdeljena naj bodo po sklopih iz točke 341 tega kodeksa in naj vključujejo tudi udeležbo pri dobičku in opcijsko nagrajevanje če to obstaja ter vse druge prejemke in ugodnosti ki so jih člani nadzornih svetov prejeli od družbe prejemke članov nadzornega sveta razkriva abanka po vrstah prejemkov in v skupnem znesku priporočila o razkritju plačil za vsakega posameznega člana nadzornega sveta abanka zaenkrat še ni uveljavila abanka ocenjuje da je za delničarje najpomembnejša informacija o skupnem znesku izplačanih prejemkov določilo kodeksa 346 zavarovanje odškodninske odgovornosti v zvezi z opravljanjem nalog članov nadzornih svetov naj varuje interese družbe in ne članov nadzornega sveta abanka nima sklenjenih zavarovanj glede odškodninske odgovornosti članov nadzornega sveta določilo kodeksa 354 član nadzornega sveta naj izvaja vse previdnostne ukrepe da bi se izognil nasprotju interesov ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo nasprotje interesov obstaja kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 69 Abanka letno poročilo 2008, page 71 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!