Abanka letno poročilo 2008, page 83

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 83

EUR

PRI

JEREB

TOKOVI

ZNESEK

83 znesek oznaka vsebina pojasnilo 11 3112 2008 11 3112 2007 1 2 3 4 b denarni tokovi pri naložbenju a) prejemki pri naložbenju 450 65646 prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 450 106 prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo – 6 prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti – 64699 drugi prejemki iz naložbenja – 835 b) izdatki pri naložbenju 5335) 74444) izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) 4014) 4563) izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) 1211) 1619) izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih skupaj obvladovanih in odvisnih družb) 14) 3374) izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 96) – izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) – 64888) c) neto denarni tokovi pri naložbenju a b) 4885) 8798) c denarni tokovi pri financiranju a) prejemki pri financiranju 102195 120068 prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov 37 102000 120000 prejemki od prodaje lastnih delnic 195 68 b) izdatki pri financiranju 29969) 27752) plačane dividende) 39 7254) 5541) odplačila podrejenih obveznosti) 14678) 14119) izplačila za nakup lastnih delnic) 32) – druga izplačila povezana s financiranjem obresti od inovativnega instrumenta) 32 8005) 8092) c) neto denarni tokovi pri financiranju a b) 72226 92316 d učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 2082 1055 e čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ae bc cc) 186114 61008) f denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 262692 322645 g denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja d e f) 40 450888 262692 objavo teh računovodskih izkazov je odobrila uprava dne 20 marca 2009 v njenem imenu so jih podpisali uprava banke gregor hudobivnik član uprave mag aleš žajdela predsednik uprave mag radovan jereb član uprave pojasnila na straneh od 88 do 142 so sestavni del računovodskih izkazov če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 82 Abanka letno poročilo 2008, page 84 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!