Abanka letno poročilo 2008, page 93

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 93

EUR

finančnih

sredstev

sredstva

oslabitve

93 posojila zadržala po isti efektivni obrestni meri kot drugi člani sindikata opravnine za pogajanja ali sodelovanje v pogajanjih o poslu za tretjo osebo – kot so na primer priprave za nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev oziroma za prodajo ali nakup podjetij – se pripoznajo po zaključku osnovnega posla opravnine za upravljanje portfelja in drugo svetovanje pri upravljanju ter nadomestila za storitve se pripoznajo na podlagi veljavnih pogodb o storitvah in ponavadi časovno razmejeno opravnine za upravljanje premoženja povezane z investicijskimi skladi se priznavajo sorazmerno med obdobjem v katerem je storitev opravljena isto načelo velja za upravljanje individualnega premoženja finančno načrtovanje in skrbniške storitve ki se opravljajo neprekinjeno v določenem časovnem obdobju opravnine vezane na uspešnost ali njihovi sestavni deli se pripoznajo ko so izpolnjeni zahtevani kriteriji uspešnosti 19 prihodki iz dividend v izkazu poslovnega izida se prihodki iz dividend pripoznajo ko družba pridobi pravico do izplačila 110 oslabitve finančnih sredstev a) sredstva vrednotena po odplačni vrednosti banka na vsak datum bilance stanja oceni ali obstaja kak objektiven dokaz o morebitni oslabljenosti finančnih sredstev ali skupine finančnih sredstev izgube zaradi oslabitve se pripoznajo samo če obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi zaradi dogodka( ov) ali škodnega dogodk ) ki se zgodi( jo) po začetnem pripoznanju zadevnih finančnih sredstev vpliva( jo) na ocenjene prihodnje denarne tokove finančnega sredstva ali skupin finančnih sredstev in ga jih) je mogoče zanesljivo oceniti banka sprva oceni ali obstaja kateri izmed nepristranskih dokazov oslabitve ali možnosti izgube resne finančne težave dolžnika dejanska kršitev pogodbe kot je neplačilo obresti glavnice rezervacij prestrukturiranje finančnih sredstev stečaj ali finančna reorganizacija možen stečaj ali finančna reorganizacija izmerljivo zmanjšanje načrtovanih denarnih tokov iz skupine finančnih sredstev od njihovega začetnega pripoznanja čeprav se to zmanjšanje še ne more razporediti po posameznih sredstvih v banki vključno z negativnimi spremembami pri poravnavi dolgov v skupini finančnih sredstev ali z državnimi ali lokalnimi gospodarskimi razmerami povezanimi z neporavnavanjem finančnih sredstev v banki banka najprej oceni ali obstajajo objektivni dokazi o posamezni oslabitvi za finančno sredstvo ki je pomembno posamično in posamično ali skupinsko za finančno sredstvo ki posamično ni pomembno če banka ugotovi da ni objektivnih dokazov o oslabitvi posamičnega finančnega sredstva posamično pomembnega ali nepomembnega združi sredstva v skupino finančnih sredstev ki so izpostavljena podobnim kreditnim tveganjem in jih skupinsko presoja glede morebitne oslabljenosti sredstva pri katerih je bila oslabitev presojana posamično in pri katerih se izguba zaradi oslabitve pripozna ali ponovno pripozna se izločijo iz skupinskega presojanja oslabljenosti izguba nastala zaradi oslabitve se izmeri kot razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz sredstva brez prihodnjih kreditnih izgub ki še niso nastale) diskontiranih po prvotni efektivni obrestni meri finančnega sredstva ki bistveno ne odstopa od efektivne obrestne mere knjigovodsko vrednost sredstva je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti izguba zaradi oslabitve pa se pripozna v izkazu poslovnega izida če za posojilo ali finančno sredstvo v posesti do zapadlosti v plačilo velja spremenljiva obrestna mera se za diskontiranje denarnih tokov in ugotavljanje morebitnih izgub zaradi oslabitve uporablja trenutna efektivna obrestna mera določena s pogodbo kot praktičen zgled lahko banka meri oslabljenost na podlagi poštene vrednosti instrumenta z uporabo pomembne tržne cene izračun sedanje vrednosti na podlagi pričakovanih prihodnjih denarnih tokov pri finančnih sredstvih danih kot zavarovanje odraža pričakovane denarne tokove ki lahko nastanejo zaradi unovčitve zavarovanj zmanjšanih za stroške pridobitve in prodaje zavarovanja ne glede na to ali je njihova unovčitev verjetna ali ne pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 92 Abanka letno poročilo 2008, page 94 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!