Abanka letno poročilo 2008, page 98

Click here to view selected publicationAbanka letno poročilo 2008, page 98

EUR

NSVS

obveznosti

delnice

98 odloženi davki se oblikujejo z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja na podlagi začasnih razlik ki nastanejo med davčno osnovo sredstev in obveznosti ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih odloženi davki iz dobička se določijo z uporabo davčnih stopenj in zakonov) ki so vsebinsko) začeli veljati do datuma bilance stanja in za katere se pričakuje da bodo uporabljeni ob prodaji sredstva ali poravnavi obveznosti na katere se nanašajo odloženi davki banka je oblikovala odložene davke na začasne razlike ki izvirajo iz oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev iz različnih amortizacijskih stopenj za poslovne in za davčne namene iz prevrednotenja in oslabitev vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo ter iz oblikovanih rezervacij za zaslužke zaposlencev in za vračilo premij po nsvs terjatve za odložene davke se pripoznajo v obsegu za katerega je verjetno da bo lahko pokrit s prihodnjim obdavčljivim dobičkom ki ga bodo bremenile davek iz dobička ki ga predpisuje posamezna veljavna davčna zakonodaja se pripozna kot strošek v obdobju v katerem nastane koristi neizrabljenih davčnih izgub ki se lahko prenašajo v naslednja obdobja se pripoznajo kot sredstvo kadar obstaja verjetnost da bodo lahko pokrite s prihodnjim obdavčljivim dobičkom ki ga bodo bremenile davčne izgube odloženi davki ki so povezani s ponovnim merjenjem poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih naložb ki neposredno povečujejo ali zmanjšujejo kapital se ravno tako neposredno prištejejo h kapitalu ali odštejejo od njega kar se naknadno pripozna v izkazu poslovnega izida skupaj z odloženim dobičkom ali izgubo 119 finančne obveznosti dolgovi se začetno pripoznajo po pošteni vrednosti zmanjšani za nastale stroške posla po začetnem merjenju pa se dolgovi izkazujejo po odplačani vrednosti vsa razlika med plačano vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo se pripozna v izkazu poslovnega izida v obdobju ko dolgovi obstajajo in z uporabo metode efektivnih obresti banka odpravi pripoznanje za odkupljene lastne obveznice razlika med knjigovodsko vrednostjo in plačano vrednostjo se pripozna med realiziranimi čistimi dobički in izgubami iz finančnih sredstev in obveznosti ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 120 osnovni kapital a) stroški izdaje delnic stroški ki se lahko neposredno pripišejo izdaji novih delnic ali poslovni združitvi se izkažejo kot zmanjšanje kapitala b) dividende na navadne delnice dividende na navadne delnice se pripoznajo v kapitalu v obdobju ko jih potrdijo delničarji družbe dividende objavljene v letu poročanja po datumu bilance stanja so obravnavane v pojasnilih o pomembnejših dogodkih po tem datumu c) lastne delnice če družba kupi delež v osnovnem kapitalu družbe se znesek plačila za ta delež odšteje od skupnega osnovnega kapitala kot lastne delnice dokler se ne odtujijo če se te delnice pozneje prodajo se vsa zanje prejeta plačila vključijo v osnovni kapital pojasnila k računovodskim izkazom banke nadaljevanje) če ni navedeno drugače so vsi zneski v tisoč eur)


Abanka letno poročilo 2008 Home Abanka letno poročilo 2008, page 97 Abanka letno poročilo 2008, page 99 A-banka
eDition Digital International Home Page
eDition Digital UK Home Page
eDition Digital EU Home Page
Follow eDition Digital on Twitter! Friend eDition Digital on Facebook!